Yasalar

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASININ

İÇ DÜZENİ


Madde 1. Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Madde 2. Tefsir

İKİNCİ KISIM
Birlik ile ilgili Kurallar

Birinci Bölüm
Birliğin Kuruluşu, Amaçları ve Birliğe Üyelik

Madde 3. Birliğin Kuruluşu, Adı ve Merkezi
Madde 4. Birliğin Amaçları, Görev ve Yetkileri Madde 5. Birliğe Üyelik

İkinci Bölüm
Birliğin Organları, Toplantıları ve Çalışma Esasları

Madde 6. Birliğin Organları
Madde 7. Genel Kurulun Oluşumu ve Toplantıları
Madde 8. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Madde 10. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Toplantıları
Madde 11. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 12. Birlik Çalışma Esasları
Madde 13. Yüksek Onur Kurulunun Oluşumu
Madde 14. Yüksek Onur Kurulunun Toplantıları ve Çalışma Esasları
Madde 15. Yüksek Onur Kurulunun Yetkileri
Madde 16. Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 17. Yetki Kurulunun Oluşumu ve Toplantıları
Madde 18. Yetki Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 19. İhtisas Kurulları

Üçüncü Bölüm
Mali Kurallar ve Tutulacak Defterler

Madde 20. Birliğin Gelirleri
Madde 21. Birliğin Tutacağı Defterler

ÜÇÜNCÜ KISIM
Odalar ile ilgili Kurallar

Birinci Bölüm
Odaların Kuruluşu, Amaçları ve Odalara Üyelik

Madde 22. Odaların Kuruluşu
Madde 23. Odaların Amaçları, Görev ve Yetkileri
Madde 24. Odalara Üyelik Türleri ve Koşulları
Madde 25. Üyeliğin Kazanılması ve Türünün Değiştirilmesi Madde 26. Üyelerin Hak ve Ödevleri

İkinci Bölüm
Odaların Organları, Toplantıları ve Çalışma Esasları

Madde 27. Odaların Organları
Madde 28. Oda Genel Kurulunun Oluşumu ve Toplantıları
Madde 29. Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 30. Olağanüstü Oda Genel Kurulu Toplantıları
Madde 31. Oda Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Toplantıları
Madde 32. Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 33. Oda Çalışma Esasları
Madde 34. Oda Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri Madde 35. Oda İhtisas Kurulları

Üçüncü Bölüm
Mali Kurallar ve Tutulacak Defterler

Madde 36. Odaların Gelirleri
Madde 37. Odaların Tutacağı Defterler

DÖRDÜNCÜ KISIM
Mesleki, Teknik ve Çeşitli Kurallar

Madde 38. Bilirkişiler
Madde 39. Vize Büroları
Madde 40. Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Mesleğinin İcrası
Madde 41. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Hazırlanmayan Projelerin
Uygulanması
Madde 42. Teknik Elemanlar ve Ustalar
Madde 43. Proje Uygulamalarının Kontrolü
Madde 44. Genel Ceza
Madde 45. Suç ve Cezalar

BEŞİNCİ KISIM
Dava Konusu Suç ve Cezalar


ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Kurallar

Tüzük ve Diğer Düzenleyici İşlemler

Birlik ve Oda Genel Kurullarının Toplanmasına, Mal Varlığı İntikaline
ve Üyelerin Durumuna İlişkin Geçici Kurallar
Madde 46. Yürürlükten Kaldırma
Madde 47. Yürürlüğe Giriş

Sayı: 21/2005
KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :

Kısa İsim 1. Bu Yasa, “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası”
olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Aylık Asgari Ücret”; dava konusu suçun işlendiği veya disiplin cezası
gerektiren eylem veya davranışın yapıldığı tarihteki aylık asgari ücret
miktarını anlatır.
“Bilirkişi”; bu Yasanın 38’inci maddesi uyarınca Birlik Yönetim Kurulu
tarafından görevlendirilen uzman kişileri anlatır.
“Birlik”; bu Yasanın 3’üncü maddesi ile kurulan Kıbrıs Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliğini anlatır.
“Birlik Çalışma Esasları”; bu Yasanın 12’nci maddesi ile kendisine
verilen anlamı anlatır.
“Denetleme Kurulu”; Birliğin yetkili organlarından biri olup, bu
Yasanın 16’ncı maddesi ile kendisine verilen anlamı anlatır.
“Doğal Üye”; bu Yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasındaki
koşulları taşıyan üyeyi anlatır. Doğal üyeler meslek icra edemezler.
“Faal Üye”; bu Yasanın 24’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasındaki
koşulları taşıyan üyeyi anlatır. Faal üye, mesleğini faal olarak icra eden
üyedir.
“Geçici Üye”; bu Yasanın 24’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasındaki
koşulları taşıyan üyeyi anlatır.
“Genel Başkan”; Birliğin Başkanı olup, bu Yasanın 8’inci maddesinin
(1)’nci fıkrası uyarınca seçilen kişiyi anlatır.
“Genel Kurul”; Birliğin en yetkili organı olup, bu Yasanın 7’nci
maddesi uyarınca oluşturulan kurulu anlatır.
“Genel Sayman”; Birliğin saymanı olup, bu Yasanın 10’uncu maddesi
uyarınca seçilen Birlik Yönetim Kurulu üyesini anlatır.
“Genel Sekreter”; Birliğin sekreteri olup, bu Yasanın 10’uncu maddesi
uyarınca seçilen Birlik Yönetim Kurulu üyesini anlatır.
“İhtisas Kurulları”; bu Yasanın 19’uncu maddesi uyarınca Birlik
Yönetim Kurulunca görevlendirilen kurulları anlatır.
“Müellif”; bir projeyi, tasarım, ön proje, kesin proje ve uygulama
projesi gibi aşamalardan geçerek hazırlayan ve vize ettirerek o proje ile
ilgili her türlü hak, yetki ve sorumluluğa sahip olan kişiyi anlatır.
“Oda”; bu Yasanın 22’nci maddesi uyarınca kurulan meslek odalarını
anlatır.

“Oda Üye Kayıt Defteri”; odaların üyelerine ilişkin bilgilerin bu Yasa
ve ilgili Oda Çalışma Esasları uyarınca tutulduğu defteri anlatır.
“Onursal Üye”; bu Yasanın 24’üncü maddesinin (5)’inci fıkrasındaki
koşulları taşıyan üyeyi anlatır.
“Uygulamacı Üye”; bu Yasanın 24’üncü maddesinin (3)’üncü
fıkrasındaki koşulları taşıyan üyeyi anlatır. Uygulamacı üye, faal üye
koşullarını taşıyan ve mesleğini staj, kurs veya benzeri yetiştirme
dönemi sonrasında almış olduğu belge doğrultusunda icra eden üyedir.
“Üye Kayıt Defteri”; Birliğin üye kayıt defteri olup, bu Yasa ve Birlik
Çalışma Esasları uyarınca üye kayıtlarının tutulduğu defteri anlatır.
“Vize Büroları”; bu Yasanın 39’uncu maddesi uyarınca oluşturulan ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde uygulanacak tüm projelere,
konularına göre, vize verme yetkisine sahip olan büroları anlatır.
“Vize Harcı”; vize işlemleri karşılığında ilgili vize bürolarına ödenecek
olan ve bu Yasanın 39’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları
uyarınca belirlenen harcı anlatır.
“Yetki Belgesi”; meslekle ilgili teknik eleman ve ustaların
uygulayabilecekleri işleri gösteren ve bu Yasanın 42’nci maddesi
kurallarına göre Yetki Kurulu tarafından verilen belgeyi anlatır.
“Yokluk”; ilgili kişinin, hastalık, yurt dışında olma, ölüm, istifa veya
herhangi bir sebeple görevini yapamayacak durumda olmasını anlatır.
“Yönetim Kurulu”; Birliğin yürütme organı olup, bu Yasanın 12’nci
maddesine göre oluşturulan kurulu anlatır.


İKİNCİ KISIM
Birlik ile ilgili Kurallar

Birinci Bölüm
Birliğin Kuruluşu, Amaçları ve Birliğe Üyelik

Birliğin Kuruluşu, Adı ve Merkezi


(3) Resmi makamlarla, yerli ve yabancı kuruluşlarla, eğitim
kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek, gerektiğinde
temsilci göndermek;
(4) Diğer meslek odaları, birlikler, sivil toplum örgütleriyle ve
halkla ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek;
(5) Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve faaliyetleri eşgüdüm
içerisinde sağlamak ve geliştirmek;
(6) Mesleki toplantılar, seminerler, konferanslar, sergiler ve
benzeri etkinlikler düzenlemek;
(7) Birliğin ve Odaların eylem ve çalışmalarını yansıtan
gazete, dergi, broşür ve benzeri yayınlar çıkarmak;
(8) Üyelerinin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yapmak;
(9) Üyelerini mesleki, sosyal ve ekonomik konularda
geliştirmek, bilgilerini artırmak için çalışmalar yapmak, bu
amaçla diğer örgütlerle işbirliğinde bulunmak;
(10) Üyelerinin bu Yasa kurallarına ve meslek etiğine ilişkin
teamüllere uymalarını sağlamak, mesleki saygınlığı
korumak için, gerektiğinde uyulması zorunlu mesleki
kararlar almak;
(11) Üyelerinin maddi ve manevi hak ve çıkarlarını korumak,
bunları halkın yararı ile en iyi şekilde denkleştirmeye
çalışmak;
(12) Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin
çağdaş dünyada kabul edilen standartlara getirilmesi için
çaba harcamak;
(13) Bu Yasanın diğer maddelerinde öngörülen amaçları
gerçekleştirmek, verilen görev ve yetkileri yetkili organları
eliyle icra etmek; ve
(14) Birliğe verilen yetkilerin uygulanmasını sağlamak
amacıyla, yetkili organları vasıtasıyla, bu Yasada
çıkarılması öngörülen tüzük ve yönetmelikleri yapmak.

Birliğe Üyelik 5. (1) Aşağıda belirtilen Odalar ve bu Yasanın 22’nci maddesi
uyarınca yeni kurulacak olan odalar, bu Yasanın 20’nci
maddesinin (1)’nci fıkrasında öngörülen aidatı Birliğe
ödemek koşuluyla Birliğin üyesidir.
Ancak bir oda, bu Yasanın 22’nci maddesinde
belirtilen, oda kurmak için gerekli nitelikleri kaybeder ve
Birlik Yönetim Kurulu tarafından kapatılırsa üyeliği sona
erer.
Hangi odaların üye olduğuna ve aidat ödediğine ilişkin
bilgiler, Üye Kayıt Defterinde tutulur ve gerektiğinde bu
kayıtlar güncellenir.
(A) Bilgisayar Mühendisleri Odası ;
(B) Çevre Mühendisleri Odası ;
(C) Elektrik Mühendisleri Odası;
(Ç) Endüstri Mühendisleri Odası;
(D) Gıda Mühendisleri Odası ;
(E) İnşaat Mühendisleri Odası;
(F) Kimya Mühendisleri Odası;
(G) Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası;
(H) Makina Mühendisleri Odası ;
(I) Meteoroloji Mühendisleri Odası;
(İ) Mimarlar Odası;
(J) Orman Mühendisleri Odası;
(K) Şehir Plancıları Odası; ve
(L) Ziraat Mühendisleri Odası.
(2) Birliğe üye olan Odaların, bu Yasanın 24’üncü maddesi
uyarınca üyesi olan kişiler, Birliğin de aynı statüdeki
üyeleridir.


İkinci Bölüm
Birliğin Organları, Toplantıları ve Çalışma Esasları

Birliğin 6. Birliğin Organları şunlardır
:
Organları (1) Genel Kurul;
(2) Yönetim Kurulu;
(3) Yüksek Onur Kurulu;
(4) Denetleme Kurulu;
(5) Yetki Kurulu; ve
(6) İhtisas Kurulları.

Genel Kurulun Oluşumu ve Toplantıları
(3) Genel Kurul toplantılarının tarihi, yeri, saati ve gündemi,
Yönetim Kurulu tarafından, en az on beş gün önceden Oda
Başkanlarına, üyelerine bildirmeleri için yazılı olarak
gönderilir ve ayrıca en az iki günlük yerel gazetede
yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur.
(4) Toplantıyı, Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter,
onun da yokluğunda en yaşlı üye açar ve gündemin birinci
maddesi gereğince, bir divan başkanı ve iki yazmandan
oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurulun görüşme
ve kararları tutanaklarla saptanır ve bu tutanaklar, Divan
Başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanarak, saklanmak
üzere yeni Yönetim Kuruluna verilir.
(5) Genel Kurul görüşmeleri, duyurulmuş olan gündeme göre
yapılır.
Ancak, üyelerin görüşülmesini istedikleri konular da
Genel Kurul kararı ile gündeme eklenebilir.
(6) Genel Kurulun toplantıya çağrılma ve çalışma düzenine,
kongre üyelik kartlarına, oylama ve delegasyon yöntemine,
oy pusulalarına ve benzeri hususlara ilişkin usul kuralları
Birlik Çalışma Esasları ile düzenlenir.

Genel 8. Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir :
Kurulun Görev ve Yetkileri

10. (1) Birliğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul
tarafından iki yıl için seçilen bir Genel Başkan, dört üye ve
Birliğin üyesi bulunan odaların Başkanlarından oluşur.
Oda Başkanının yokluğu halinde, yazılı olarak
yetkilendirilen bir Oda Yönetim Kurulu üyesi Birlik
Yönetim Kuruluna katılır.
(2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Genel Kurulun seçtiği
üyeler arasından bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman
seçer. Genel Sekreter ve Genel Sayman, ayrı oda
üyelerinden seçilir. Genel Kurulca seçilen Genel Başkan,
Yönetim Kurulunun da başkanıdır, yokluğunda Genel
Sekreter toplantılara başkanlık eder.
(3) Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sayman,
seçildikleri anda bir Odanın Yönetim Kurulunda görevli
iseler, bu görevlerinden ayrılırlar.
(4) Muhasebe işlerini Yönetim Kurulu adına Genel Sayman
yürütür. Çekleri ve harcama kararlarını Genel Sayman ile
birlikte Genel Başkan veya Genel Sekreter imzalar.
(5) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, Genel Başkan veya
yokluğunda Genel Sekreterin çağrısı ile toplanır. Yönetim
Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye sayısının yarısından
bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan
üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde
Genel Başkanın ayırt edici oy hakkı vardır.
(6) Genel Başkanın görevden ayrılması halinde, Yönetim
Kurulu, Genel Başkan seçimi gündemi ile olağanüstü
Genel Kurulu toplantıya çağırır.
(7) Birliğin bir önceki Genel Başkanı, Yönetim Kurulunun
danışman üyesidir, Yönetim Kurulu toplantılarına
katılabilir, fakat oy kullanamaz.
(2) Birlik Çalışma Esaslarını veya gerekli değişiklikleri
hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak;
(3) Mesleki uygulamalarla ilgili tüzüklerin ve düzenlemelerin
hazırlanıp yürürlüğe konması için çalışmalar yapmak,
gerektiğinde bu tüzük ve düzenlemeleri Yetki Kuruluna
sunmak;
(4) Bu Yasanın ve tüzüklerin verdiği yetkiler çerçevesinde
gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve yürürlüğe konması
yönünde gerekli işlemleri yapmak;
(5) Birlik üyeleri veya Oda Yönetim Kurulları tarafından,
Yüksek Onur Kuruluna iletilmek üzere gündeme getirilen
konuları inceleyip, gerekli görürse Yüksek Onur Kuruluna
iletmek;
(6) Bu Yasanın 22’nci maddesi uyarınca yeni kurulacak olan
odaların Oda Çalışma Esasları Taslağını ve başvurularını
incelemek ve karara bağlamak;
(7) Bu Yasanın 22’nci maddesinde belirtilen, oda kurmak için
gerekli nitelikleri kaybeden odaları kapatmak;
(8) Odalar arası her türlü uyuşmazlığı ortadan kaldırmak,
odalar arası uyum ve dayanışmayı kurmak, yakın meslek
odaları veya kuruluşları arasındaki çalışma disiplininin
oluşturulmasını sağlamak, bu amaçlarla gerektiğinde ilgili
yasal kuruluşlara başvurup, bilgi ve görüş almak ve bu
konuda Yetki Kurulunun toplanmasını talep etmek;
(9) Birliğe üye olan ve aidat ödeyen odalara ilişkin bilgileri
Üye Kayıt Defterinde tutmak, gerektiğinde güncellemek;
(10) Hastalık, yoksulluk, ihtiyarlık veya uygun göreceği başka
bir sebeple, aidatını veremeyecek durumda olan faal ve
uygulamacı üyeleri, geçici veya sürekli olarak aidat
yükümlülüğünden muaf tutmak;
(11) Üyelerin resmi ve özel kuruluşlarda, bilirkişilik, hakemlik,
jüri üyeliği ve müşavirlik gibi görevlere atanmalarını ilgili
oda aracılığıyla sağlamak;
(12) Birliğin amaçlarını gerçekleştirmek için, taşınır mal alıp
satmak, Genel Kurulun onayı ile taşınmaz mal almak,
satmak, kiralamak, değiştirmek veya ipotek etmek;
(13) Birliğin sahip olduğu veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmaz malları, lokali ve parayı Birlik Çalışma Esaslarına
göre yönetmek;
(14) Birlik Çalışma Esasları uyarınca, Birliğe personel istihdam
etmek ve gerektiğinde işine son vermek;
(15) Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek veya
temsiliyeti ile ilgili kararlar alıp uygulamak, benzer
meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, geliştirmek ve işbirliği
yapmak;
(16) Birliğin amaçlarına, Çalışma Esaslarına, yetkili
organlarının kararlarına, tüzük ve yönetmeliklerde
belirlenen kurallara ve meslek uygulamalarına aykırı
hareket eden üyeleri izlemek ve disiplin işlemleri dahil
olmak üzere gereğinin yapılması için yetkili organlar veya
makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak;
(17) Bu Yasada ve bu Yasa altında çıkarılacak tüzük ve
yönetmeliklerde düzenlenen kurallara aykırı hareket
edenler hakkında yetkili makamlara şikayette bulunmak ve
dava açmak;
(18) Diğer meslek odaları, birlikler, sivil toplum örgütleri ve
halkla ilişkiler düzenlemek ve geliştirmek;
(19) Üyelerini, mesleki, sosyal ve ekonomik konularda
geliştirmek için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer
örgütlerle işbirliğinde bulunmak;
(20) İhtisas Kurullarını oluşturmak;
(21) Bu Yasanın 38’inci maddesi uyarınca bilirkişilerin
seçimini yapmak ve görevlendirmek ve gerektiğinde
görevlerine son vermek;
(22) Geçici üyelik başvuruları hakkında karar alarak ilgili odaya
bildirmek;
(23) Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ve gündemin
duyurulmasına ilişkin işlemleri yapmak; ve
(24) Bu Yasa ve bu Yasa kuralları uyarınca çıkarılacak
tüzüklerde kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.

Birlik Çalışma Esasları
(2) Yönetim Kurulunun çalışma düzeni, adaylık koşulları,
üyeliğin düşmesi, görev bölümü, oylamaların yöntemi, oy
pusulaları, üyelerinin ücret alıp almayacağı, üyeliklerde
boşalma olması halinde uygulanacak kurallar ve benzeri
hususlar;
(3) Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Yetki Kurulu ve
İhtisas Kurullarının, bu Yasada düzenlendiği ölçüde
çalışma usul ve ilkeleri;
(4) Birliğin, sahip olduğu veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmaz malların, lokalin ve paranın nasıl yönetileceği ve
kullanılacağı;
(5) Üye Kayıt Defterinin, diğer defterlerin ve kayıtların ne
şekilde tutulacağı ve saklanacağı;
(6) Bilirkişilerin atanması, görevlerine son verilmesi, çalışma
ilkeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, ödenekleri ve
benzeri hususlar;
(7) Birliğe, personel istihdamında uyulacak kurallar,
personelin ödenekleri, çalışma koşulları ve benzeri
hususlar;
(8) Odaların kurulmasında veya kapatılmasında Birlik
Yönetim Kurulunun yapacağı işlemlerin yöntemi; ve
(9) Birliğin ve organlarının iç işleyişi ile ilgili diğer konular.

Yüksek Onur Kurulunun Oluşumu
(3) Yüksek Onur Kuruluna sevk edilen kişinin üyesi olduğu
Odanın Başkanı veya yazılı olarak yetkilendirilmiş bir
Yönetim Kurulu üyesi, soruşturma memuru olarak görev
yapar. İlgili üyeden, üye olsun olmasın konu ile ilgili tüm
kişilerden gerekli bilgileri alır, gerçekleri ortaya çıkaracak
olan bütün bilgi ve belgeleri toplayarak Yüksek Onur
Kurulunun bilgisine sunar. Soruşturma memuru olarak
görev yapan kişi ve Birlik Yönetim Kurulunun bir üyesi,
Yüksek Onur Kurulu görüşmelerine katılabilir.
(4) Yüksek Onur Kurulu, konunun Yönetim Kurulunca
kendisine sevk edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde,
hakkındaki suç isnadını ilgili üyeye yazılı olarak bildirir.
(5) Yüksek Onur Kuruluna sevk edilen üye, kendisine yapılan
yazılı bildirimden itibaren on beş gün içerisinde, bizzat
veya bir avukat vasıtasıyla, hakkındaki suç isnadı ile ilgili
yazılı savunmasını verir. Savunma verilmemesi halinde,
Yüksek Onur Kurulu işlemlerine devam eder.
(6) Yüksek Onur Kurulu, gerekli görürse veya hakkında suç
isnadı bulunan üye talep ederse, sözlü savunma da
dinlenir. İlgili üye, sözlü savunmasında avukatını hazır
bulundurabilir.
(7) Yüksek Onur Kurulu araştırmasını, konunun kendisine
iletildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde
sonlandırır ve ilgili üyeye, ilgili Oda ve Birlik Yönetim
Kurullarına yazılı olarak bildirir. Verdiği cezalar üyenin
siciline işlenir ve ilgili kuruluşa veya makama da bildirilir.

Yüksek Onur Kurulunun Yetkileri
(2) Kınama Cezası; Mesleğindeki davranışın kusurlu
sayıldığının üyeye bir yazı ile bildirilmesidir. Uyarma
cezası almasına rağmen yukarıdaki (1)’inci fıkradaki eylem
ve davranışları tekrarlayan üyelere kınama cezası verilir.
(3) Meslekten Kısa Süreli Alıkoyma Cezası; Üyenin, on beş
günden doksan güne kadar geçici olarak mesleğini icra
etmekten alıkonmasıdır. Kınama cezası almasına rağmen
yukarıdaki (1)’inci fıkradaki eylem ve davranışları
tekrarlayan veya daha önce ceza almış olsun ya da olmasın
yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranan
üyelere meslekten kısa süreli alıkoyma cezası veya aylık
asgari ücretin üç katına kadar para cezası veya her iki ceza
birden verilir.
(4) Meslekten Uzun Süreli Alıkoyma Cezası; Üyenin, doksan
günden beş yıla kadar geçici olarak mesleğini icra
etmekten alıkonmasıdır. Meslekten kısa süreli alıkoyma
cezası almasına rağmen yukarıdaki (1)’inci fıkradaki eylem
ve davranışlara veya yürürlükteki yasa, tüzük ve
yönetmeliklere uymamaya devam eden veya daha önce
ceza almış olsun ya da olmasın meslekle ilgili hata veya
ihmal nedeni ile zarara yol açtığı Bilirkişi Raporu ile
saptanmış olan veya usulsüzlük, yolsuzluk, hırsızlık,
dolandırıcılık ve benzeri yüz kızartıcı bir suçtan
mahkemece mahkum edilmiş olan üyelere, meslekten uzun
süreli alıkoyma cezası veya aylık asgari ücretin on iki
katına kadar para cezası veya her iki ceza birden verilir.
(5) Meslekten Devamlı Olarak Alıkoyma Cezası; Üyenin,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde meslek icra
etmekten devamlı olarak alıkonmasıdır. Meslekten uzun
süreli alıkoyma cezası almasına rağmen yukarıdaki
(1)’inci, (3)’üncü veya (4)’üncü fıkralardaki eylem ve
davranışlarını tekrar eden veya daha önce ceza almış olsun
ya da olmasın üyelik kaydını yalan beyan veya hile ile
yapmış olan veya beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum
edilen üyeye meslekten devamlı olarak alıkoyma cezası
verilir.
(6) Yukarıda belirtilen fıkralarda öngörülen cezalardan
herhangi birine çarptırılan üyenin yargıya başvurma hakkı
saklıdır.
(2) Denetleme Kurulu, Birlik hesaplarının ve harcamalarının
her an denetlenebilecek şekilde tutulmasını sağlar.
(3) Birlik hesaplarının ve harcamalarının Birlik amaçlarına ve
Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetler.
(4) Üyelerin istemesi halinde makul bir süre içerisinde
hesapları incelemelerine olanak sağlar.
(5) Gerekli gördüğü takdirde, Birlik hesaplarını bir dış
murakıba denetlettirebilir.
(6) Gerekli gördüğü takdirde, Olağanüstü Genel Kurulun
toplanmasını Yönetim Kurulundan talep eder.
(7) Birliğin demirbaş listesinin hazırlanmasını ve belli
aralıklarla denetlenip güncellenmesini sağlar.
(8) Dönem sonunda, Birliğin hesapları ve harcamaları ile ilgili
özet bir raporu Genel Saymanın mali raporuna ek olarak
Genel Kurulun bilgisine sunar.

Yetki Kurulunun Oluşumu ve
18. (1) Yetki Kurulu, Birliği ilgilendiren meslek dallarında
bireylerin haklarını ve çıkarlarını korumak, hizmetlerin
düzenle, güvenle ve bilimsel nitelikte yürütülmesini,
uygulamanın her aşamasında ve sonrasında Birlik
üyelerinin mutlak denetim ve sorumluluğunda olmasını
sağlamak amacıyla Birliğin veya odaların hazırlayacakları
veya kendisinin hazırlatacağı tüzük, yönetmelik veya diğer
düzenlemeleri görüşür ve Resmi Gazete’de yayımlanmak
üzere Bakanlar Kuruluna sunar.
(2) Yetki Kurulu, bu Yasada öngörülen amaçları
gerçekleştirmek için, yukarıdaki (1)’inci fıkradaki genel
yetkisine ek olarak aşağıdaki konularda tüzük, yönetmelik
ve diğer düzenleyici işlemleri yapabilir, bağlayıcı kararlar
alabilir :
(A) Mesleki hizmetlerin, uygulamanın ve denetimin,
ayrıca mesleki sınavların yapılma yöntemi ve
esasları;
(B) Proje konuları, proje düzenleme, uygulama ve
denetim esasları;
(C) Asgari ücret tarifeleri ve esasları;
(Ç) Proje yarışmalarının usulü ve esasları;
(D) Mesleki büroların tescili yöntemi;
(E) Teknik elemanlar ve ustaların proje uygulama
alanlarının saptanması, yetki belgesi almaları için
düzenlenecek kurslar, yetki belgesinin şekli,
kapsamı ve süresi;
(F) Odalara yapılan üyelik başvurularında,
diplomaların hangi ölçütlere göre onaylanacağı,
alınması gerekli dersler ve saatleri, hangi
kurumlardan denklik görüşü alınacağı ve benzeri
hususlar;
(G) Uygulamacı üyelik için staj, kurs veya benzeri
yetiştirme etkinliklerinin ne şekilde düzenleneceği,
başarının nasıl saptanacağı, sınav yöntemi,
verilecek belgenin şekli ve içeriği;
(H) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde hazırlanmayan
projelerin, ülke içinde uygulanmasına izin verme
ölçütleri ve yöntemi;
(I) Geçici üyelik için odalara yapılan başvurularda,
geçici üyeliği onaylama ölçütleri ve yöntemi;
(İ) Vize bürolarının kuruluşu, çalışma ilkeleri, proje
yapım maliyetlerinin belirlenme yöntemi ve
kıstasları, vize harçlarının hangi ölçütlere göre
uygulanacağı ve benzeri hususlar.
(3) Odalara üyelik için yapılan başvuruları mesleki denklik
açısından inceler ve kesin karara bağlar.
(4) Teknisyen ve ustalara yetki belgesi verir, gerektiğinde
verilen yetkileri geri alır, yeniler veya sınırlarını değiştirir.
Yetki belgelerinin kaç yıl için geçerli olduğunu yetki
konusuna göre belirtir.
(5) Bu Yasanın diğer maddelerinde kendisine verilen görevleri
yapar ve yetkileri kullanır.

İhtisas Kurulları
Üçüncü Bölüm
Mali Kurallar ve Tutulacak Defterler


Birliğin 20. Birliğin gelirleri şunlardır :
Gelirleri (1) Üyeler tarafından odalara ödenen yıllık aidatların ve giriş
ücretlerinin %25’i ( yüzde yirmi beşi);
(2) Vize bürolarının, vize harçlarından elde ettiği brüt gelirin
%10’u (yüzde onu);
(3) Bilirkişi raporlarından ve teknik raporlardan elde edilecek
gelirler;
(4) Yüksek Onur Kurulu tarafından verilen para cezaları;
(5) Banka ve faiz gelirleri;
(6) Yayın ve reklam gelirleri;
(7) Borçlanma gelirleri;
(8) Birliğin kira, alım-satım ve benzeri yollardan elde
edebileceği gelirler;
(9) Piyango, balo, gezi, kongre, sergi, seminer, kurs ve benzeri
etkinliklerden elde edilebilecek gelirler; ve
(10) Birliğe yapılan bağış ve yardımlar.
Birliğin 21. Birliğin, yetkili organları eliyle tutacağı defterler şunlardır :
Tutacağı (1) Üye Kayıt defteri;
Defterler (2) Genel Kurul toplantı ve karar defteri;
(3) Yönetim Kurulu toplantı ve karar defteri;
(4) Yüksek Onur Kurulu toplantı ve karar defteri;
(5) Gelir-gider defteri; ve
(6) Gelen ve giden evrak defteri.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Odalar İle ilgili Kurallar


Birinci Bölüm
Odaların Kuruluşu, Amaçları ve Odalara Üyelik


Odaların Kuruluşu
23. (1) Odanın temsil ettiği meslek dalı ile ilgili olarak bu Yasanın
18’inci maddesi kuraları çerçevesinde, gerekli tüzük ve
yönetmeliklerin hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak;
Yetkileri (2) Odanın temsil ettiği meslek dalının ve üyelerinin şeref ve
haysiyetini korumak;
(3) Odanın temsil ettiği meslek dalı ile ilgili eğitim yapan her
aşamadaki öğretim kurumu ile istişarelerde bulunmak,
programlarını incelemek, geliştirilmesine katkı koymak;
(4) Odanın temsil ettiği meslekle ilgili yasaları, tüzükleri,
yönetmelikleri, teknik şartnameleri ve her türlü teknik
belgeyi incelemek, geliştirmek ve halkın o meslek
dalındaki hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasına
yardımcı olmak;
(5) Bu Yasada öngörülen vize bürolarını oluşturmak;
(6) Odanın amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz
mallar edinmek, satmak, kiralamak, değiştirmek, hibe
etmek ve gerektiğinde borçlanmak;
(7) Üyelerinin mesleki bilgilerini ve görgülerini artırmak ve
geliştirmek amacı ile seminerler, konferanslar, sergiler ve
benzeri etkinlikler düzenlemek;
(8) Üyelerinin mesleki, sosyal ve ekonomik çıkarlarını
korumak ve geliştirmek;
(9) Kamu görevlisi ve serbest çalışan üyelerinin haklarını
korumak ve uyumlaştırmak;
(10) Odanın eylem ve çalışmaları ile ilgili yazı, inceleme, rapor,
broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar çıkarmak;
(11) Odaların amaçlarına ve üyelerinin çıkarlarına uygun olarak
gerekli görüldüğü hallerde yasalara uygun eylemler
yapmak;
(12) Üyelerin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yapmak; ve (13) Odanın amaçlarını gerçekleştirmek, üyelerini sosyal ve
ekonomik yönden geliştirmek için diğer meslek odaları,
birlikler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

Odalara Üyelik
Türleri ve
Koşulları
(C) Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar
veya şehir plancısı ünvanlarını veya bu ünvanlara
nitelik olarak denk olan başka bir ünvanı vermeye
yetkili bir eğitim kuruluşundan mezun olmak;
(Ç) Diploması Yetki Kurulu tarafından onaylanmış olmak; (D)Giriş ücretini ödemek suretiyle ilgili odaya kaydını
yapmak;
(E) Doğal üyeler, mesleği icra etmedikleri için aidat ödeme
yükümlülüğü taşımazlar; ve
(F) Doğal üyeler, ilgili Odaya başvurup faal üye statüsüne
geçmeden, herhangi bir Devlet Dairesinde, Belediyede,
özel veya kamusal bir kurumda veya serbest olarak
meslek icra edemezler.
(2) Faal üyelik koşulları şunlardır:
(A)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak ve
daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
bulunmak;
(B) Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, ırza geçme,
kasten adam öldürme ve benzeri yüz kızartıcı bir
suçtan dolayı mahkum edilmemiş olmak;
(C) Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar
veya şehir plancısı ünvanlarını veya bu ünvanlara
nitelik olarak denk olan başka bir ünvanı vermeye
yetkili bir eğitim kuruluşundan mezun olmak;
(Ç) Diploması Yetki Kurulu tarafından onaylanmış olmak; (D)Giriş ücretini ve üyelik aidatının bir yıllığını ödemek
suretiyle ilgili odaya kaydını yapmak ve yıllık
aidatlarını düzenli olarak ödemek; ve
(E) Faal olarak mesleğini icra edecek veya daha önce icra
etmiş olmak.
(3) Uygulamacı üyelik koşulları şunlardır:
(A)Yukarıdaki (2)’nci fıkranın tüm alt bendlerindeki
koşulları taşımak ;
(B) İlgili Yetki Kurulu tüzüklerinin yürürlüğe girmesinden
sonra, bu tüzüklerin öngöreceği staj, kurs veya
benzeri yetişme dönemi sonrasında mesleğini Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde uygulayabileceğini
gösteren belgeyi almaya hak kazanmış olmak;
Staj, kurs veya benzeri yetiştirme etkinliklerinin
nasıl düzenleneceği ve başarının nasıl saptanacağı gibi
hususlar, bu Yasanın 18’inci maddesi uyarınca
çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenir.
(C) Uygulamacı üye niteliğini kazanmayan hiç bir üye bu
nitelikleri gerektiren herhangi bir görev veya iş
yapamaz ve bu nitelikleri gerektiren herhangi bir
göreve veya makama atanamaz.
(4) Geçici üyelik koşulları şunlardır:
(A)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet ve çalışma
izni almak;
(B) Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, ırza geçme,
kasten adam öldürme ve benzeri yüz kızartıcı bir
suçtan dolayı mahkum edilmemiş olmak;
(C) Uygulamacı üye niteliklerine sahip olmak;
(Ç) Giriş ücretinin tamamını ve yıllık aidatın iki katını
ödeyerek, ilgili odaya üyelik kaydı yaptırmak;
(D)Bu Yasanın 41’inci maddesi uyarınca Yetki Kurulu
tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
uygulanabilirliğine karar verilen bir projede, projenin
uygulama süresiyle sınırlı olarak çalışacak olmak;
(E) Geçici üyelik veriliş amacındaki çalışma süresi ile
sınırlıdır. Hiç bir geçici üye, ilgili odadan yeniden izin
almadan, üyeliği kazanırken izin verilen proje dışında,
mesleğini başka bir iş veya projede icra edemez;
(F) Çalışma süreleri içinde bu Yasa ve yürürlükteki diğer
mevzuat kurallarına aykırı hareket eden geçici üyelerin
üyeliği ilgili Oda Yönetim Kurulunca iptal edilebilir.
(5) Onursal Üye; Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
alanlarından birinde ülke içinde veya dışında önemli
çalışmaları olan veya Birlik ya da odaların amaçlarına
yakınlık duyan ve bunu yaptığı çalışmalarla kanıtlayan,
Birlik veya odaların gelişmesine ve faaliyetlerine katkı
yapan herhangi bir uyruktan kişilerdir. İlgili Oda Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine ve Oda Genel Kurulunun kararı
ile onursal üyelik verilir ve gerektiğinde aynı yöntemle
geri alınabilir. Onursal üyelerin giriş ücreti ve aidat ödeme
yükümlülüğü yoktur.
(A) Üyelik niteliklerini taşıyan kişilerin, üyeliğe ilişkin
başvuruları, mesleği ile ilgili Oda Sekreterine yazılı
olarak yapılır.
(B) Başvuru dilekçesi, üyelik için gerekli niteliklerin
taşındığını gösteren belgelerle birlikte sunulur,
dilekçede hangi tür üyelik için başvurulduğu ve
mesleğin icra edilip edilmeyeceği de belirtilir.
(C) Başvurular, ilgili Oda Yönetim Kurulunca
değerlendirilir ve Yetki Kurulunun bağlayıcı
görüşü alınır.
(Ç) Üyeliğe uygun görülenlerin, hangi statüde üye
kabul edileceğine göre, giriş ücreti ve yıllık aidat
ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelerinden
sonra Oda Üye Kayıt Defterine kayıtları yapılır.
Kaydı yapılan her üyeye bu Yasanın 24’üncü
maddesinde belirtilen üyelik türlerinden hangisi
kapsamına girmiş ise o üyeliğe ilişkin “Üyelik
Belgesi” verilir.
(D) Üyelik için gerekli nitelikleri taşımadığı
saptananların üyelik kayıtları yapılmaz ve bu gibi
kişilere gerekçesi de belirtilmek suretiyle, başvuru
tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde
yazılı olarak bilgi verilir.
(2) Doğal üyeler, meslek icra etmeye başlamadan önce, ilgili
Oda Sekreterine yazılı bir başvuruda bulunarak ve içinde
bulunulan yılın yıllık aidatını peşin ödeyerek faal üye
statüsüne geçerler ve faal üyenin tüm haklarından
yararlanırlar. Doğal üye statüsüne geçmek isteyen faal
üyeler de ilgili Oda Sekreterine yazılı başvuruda
bulunurlar veya hale göre üyenin onayı ile Oda Sekreteri
resen böyle bir kayıt değişikliği yapabilir. Üyelik türünde
değişiklik yapıldığında, Oda Üye Kayıt Defterindeki
kayıtlar ve ilgililerin Üyelik Belgeleri güncellenir.
Ancak “Onursal Üyelik”, bu Yasanın 24’üncü
maddesinin (5)’inci fıkrası kurallarına göre verilir ve bu
maddede belirtilen kurallar onursal üyeler için
uygulanmaz.

Üyelerin Hak ve Ödevleri
28. (1) Oda Genel Kurulu, ilgili odanın faal ve uygulamacı
üyelerinin toplanmasıyla oluşur. Doğal, geçici ve onursal
üyeler Oda Genel Kuruluna katılabilir, söz alabilir, ancak
toplantı yeter sayısı bakımından dikkate alınmazlar,
organlara seçilemez ve oy kullanamazlar.
(2) Oda Genel Kurulu, iki yılda bir Mart veya Nisan ayında
toplanır. Toplantı yeter sayısı, odanın faal ve uygulamacı
üyeleri toplamının yarısından bir fazlasıdır. Bu sayıya
ulaşılamadığı takdirde, toplantı yarım saat ertelenir ve
mevcut sayı ile toplantı açılır. Karar yeter sayısı,
toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Oyların
eşitliği halinde oya sunulan husus reddedilmiş sayılır.
(3) Oda Genel Kurulu toplantılarının tarihi, yeri, saati ve
gündemi, Oda Yönetim Kurulu tarafından, en az on beş
gün önceden üyelere yazılı olarak gönderilir ve ayrıca en
az iki günlük yerel gazetede yayımlanmak suretiyle
üyelere duyurulur.
(4) Toplantının açılması, yürütülmesi ve görüşmeler ile ilgili
diğer kurallar bu Yasanın 7’nci maddesinin (4) ve (5)’inci
fıkralarındaki gibidir.
(5) Oda Genel Kurulunun toplantıya çağrılma ve çalışma
düzenine, üyelik kartlarına, oylama ve delegasyon
yöntemine, oy pusulalarına ve benzeri hususlara ilişkin
usul kuralları, Oda Çalışma Esasları ile düzenlenir.
(1) Oda Başkanını, Oda Yönetim Kurulu üyelerini ve Oda
Denetleme Kurulu üyelerini seçmek;
Yetkileri (2) Oda Yönetim Kurulunu ve oda üyelerini bağlayıcı kararlar
almak;
(3) Oda Yönetim Kurulunun sunacağı çalışma raporu ve mali
raporları tartışmak ve uygun görürse aklamak;
(4) Oda Denetleme Kurulunun talep etmesi halinde oda gelir-
gider hesapları ile ilgili Oda Denetleme Kurulu raporlarını
incelemek ve bu konuda kararlar almak;
(5) Odanın alacağı, satacağı, ipotek edeceği, kiraya vereceği,
inşa edeceği veya değiştireceği taşınmaz mallarla ilgili
kararlar almak, bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki
vermek;
(6) Oda Genel Kurulunun gündemindeki konuları ve sunulan
dilekçeleri görüşüp karara bağlamak;
(7) Oda Yönetim Kurulunun bu Yasa uyarınca hazırlayacağı
Oda Çalışma Esaslarını onaylamak veya değiştirmek; ve
(8) Bu Yasanın diğer maddelerince kendisine verilen görevleri
yapmak, yetkileri kullanmak.

Olağanüstü Oda Genel Kurulu Toplantıları
(2) Oda Çalışma Esaslarını ve gerektiğinde değişikliklerini
hazırlayarak Oda Genel Kurulunun onayına sunmak;
(3) Odayı ilgilendiren mesleki uygulamalarla ilgili tüzüklerin
ve düzenlemelerin hazırlanıp yürürlüğe konması için
çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu tüzük ve
düzenlemeleri Yetki Kuruluna sunmak;
(4) Bu Yasanın ve tüzüklerin verdiği yetkiler çerçevesinde
gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve yürürlüğe konması
yönünde gerekli işlemleri yapmak;
(5) Oda üyeleri tarafından, Yüksek Onur Kuruluna
sevkedilmek üzere gündeme getirilen veya resen tesbit
ettiği konuları inceleyip, gerekli görürse Birlik Yönetim
Kuruluna iletmek;
(6) Bu Yasanın 25’inci maddesi uyarınca yapılacak üyelik
başvurularını incelemek ve karara bağlamak, gerekli kayıt
ve kayıt değişikliklerinin yapılmasını, üyelik belgelerinin
hazırlanmasını sağlamak;
(7) Üyelere ilişkin bilgileri Oda Üye Kayıt Defterinde tutmak
ve gerektiğinde güncellemek;
(8) Odanın amaçlarını gerçekleştirmek için, taşınır mal alıp
satmak, Genel Kurulun onayı ile taşınmaz mal almak,
satmak, kiralamak, değiştirmek veya ipotek etmek;
(9) Odanın sahip olduğu veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmaz malları, lokali ve parayı Oda Çalışma Esaslarına
göre yönetmek;
(10) Oda Çalışma Esasları uyarınca, personel istihdam etmek ve
gerektiğinde işine son vermek;
(11) Odayı, Birliğin organlarında temsil etmek;
(12) Odayı, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek veya
temsiliyeti ile ilgili kararlar alıp uygulamak, benzer
meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, geliştirmek ve işbirliği
yapmak;
(13) Odanın amaçlarına, Çalışma Esaslarına, yetkili
organlarının kararlarına, tüzük ve yönetmeliklerde
belirlenen kurallara ve meslek uygulamalarına aykırı
hareket eden üyeleri izlemek ve disiplin işlemleri dahil
olmak üzere gereklerinin yapılması için yetkili organlar
veya makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak;
(14) Bu Yasada ve bu Yasa altında çıkarılacak tüzük ve
yönetmeliklerde düzenlenen kurallara aykırı hareket
edenler hakkında yetkili makamlara şikayette bulunmak ve
dava açmak;
(15) Vize Bürolarının kuruluşu ve çalışma ilkelerine ilişkin
tüzükleri hazırlayarak Yetki Kuruluna sunmak;
(16) Diğer odalar, birlikler; sivil toplum örgütleri ve halk ile
ilişkiler düzenlemek ve geliştirmek;
(17) Üyelerini mesleki, sosyal ve ekonomik konularda
geliştirmek için çalışmalar yapmak, bu amaçla Birlikle,
diğer odalarla ve başka örgütlerle işbirliğinde bulunmak;
(18) Oda İhtisas Kurullarını oluşturmak;
(19) Uygun göreceği yurt içi veya yurt dışı kongre, sergi,
konferans, teknik geziler ve benzeri etkinlikler için
üyelerine olanaklar ölçüsünde maddi yardımda bulunmak;
(20) Oda Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasına ve
gündemin duyurulmasına ilişkin işlemleri yapmak; ve
(21) Bu Yasa ve bu Yasa kuralları uyarınca çıkarılacak
tüzüklerde kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.

Oda Çalışma Esasları
(2) Oda Denetleme Kurulu, oda hesaplarının her an
denetlenebilecek şekilde tutulmasını sağlar.
Yetkileri (3) Oda hesaplarının ve harcamalarının oda amaçlarına ve Oda
Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetler.
(4) Üyelerin istemesi halinde makul bir süre içerisinde
hesapları incelemelerine olanak sağlar.
(5) Odanın demirbaş listesinin hazırlanmasını ve belli
aralıklarla denetlenip güncellenmesini sağlar.
(6) Gerekli gördüğü takdirde, oda hesaplarını bir dış murakıba
denetlettirebilir.
(7) Gerekli gördüğü takdirde, Olağanüstü Oda Genel
Kurulunun toplanmasını Oda Yönetim Kurulundan talep
eder.
(8) Dönem sonunda odanın hesapları ile ilgili özet bir raporu
Oda Saymanının mali raporuna ek olarak Oda Genel
Kurulunun bilgisine sunar.

Oda İhtisas Kurulları

Üçüncü Bölüm


Mali Kurallar ve Tutulacak Defterler


Odaların 36. Odaların gelirleri şunlardır :
Gelirleri (1) Üyeler tarafından Odalara ödenen aidatlar;
(2) Vize Bürolarına ödenen vize harçları;
(3) Odaların kira, alım-satım ve benzeri yollardan elde edeceği
gelirler;
(4) Laboratuvar hizmetlerinden elde edilen gelirler;
(5) Dosya, teknik şartname, teknik rapor, sözleşme, broşür,
kitap, kırtasiye ve benzeri satışlardan elde edilecek gelirler;
(6) Banka ve faiz gelirleri;
(7) Borçlanma gelirleri;
(8) Yayın ve reklam gelirleri;
(9) Piyango, balo, gezi, kongre, sergi, seminer, kurs ve benzeri
etkinliklerde elde edilecek gelirler; ve
(10) Odaya yapılan bağış ve yardımlar.

Odaların 37. Odaların, yetkili organları eliyle tutacağı defterler şunlardır :
Tutacağı (1) Oda Üye Kayıt defteri;
Defterler (2) Oda Genel Kurulu toplantı ve karar defteri;
(3) Oda Yönetim Kurulu toplantı ve karar defteri;
(4) Gelir-gider defteri; ve
(5) Gelen ve giden evrak defteri.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Mesleki, Teknik ve Çeşitli Kurallar

Bilirkişiler 38. Birliğin ilgili olduğu alanlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların veya
sorunların çözümlenmesinde, yapılan işlerin Vize Büroları tarafından
vizelenmiş uygulama projelerine uygunluğunu kontrol ederek
eksikliklerini veya sonuçlarını bir raporla belirlemek için, Birlik
Yönetim Kurulu tarafından uzman kişi veya kişiler Bilirkişi olarak
görevlendirilebilir. Bilirkişiler, araştırma, inceleme ve kontrol
görevlerini yerine getirirken konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
inceleme hakkına sahiptir. Bilirkişilerin atanması, görevlerine son
verilmesi, çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, ödenekleri ve
benzeri hususlar, Birlik Çalışma Esasları ile düzenlenir.
Vize Büroları 39. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde uygulanacak her türlü
projeyi incelemek ve onay vermek için, kendi alanlarını
ilgilendiren konularda odalar tarafından Vize Büroları
oluşturulur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde vize
büroları tarafından vizelenmemiş hiç bir proje
uygulanamaz. Bu Yasanın 41’inci maddesinde belirtilen
projelerin de vize alma zorunluluğu vardır.
(2) Vize Bürolarının kuruluşu ve çalışma ilkeleri, proje yapım
maliyetlerinin belirlenme yöntemi ve kıstasları, vize
harçlarının hangi ölçütlere göre uygulanacağı ve benzeri
hususlar ilgili odanın Yönetim Kurulunca hazırlanacak,
Yetki Kurulunca onaylanacak ve Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak
tüzükle belirlenir. Vize harçları, proje yapım yaklaşık
maliyetinin yüzde birinden fazla olamaz.
(3) İlgili vize bürosu tarafından verilen onay (vize) olmaksızın
hiç bir kurum veya makam herhangi bir projenin
uygulanmasına izin veremez. Devlete ait projeler, vize
harcından muaftırlar; ancak ilgili vize bürosundan vize
almaları gerekir.

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Mesleğinin İcrası

42. (1) Meslekle ilgili teknik eleman ve ustalara
uygulayabilecekleri işleri gösteren yetki belgesi, Birlik
veya odalar tarafından düzenlenecek kurslarda başarı
durumları göz önünde bulundurularak ve bu Yasanın
18’inci maddesi uyarınca Yetki Kurulu tarafından verilir.
(2) Yetki belgesinin sağladığı yetki, hiç bir şekilde
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin
yetki ve görev alanlarına giremez, sadece zanaat kapsamı
ile sınırlıdır.
(3) Yetki belgesine sahip olmayan bir kişi, teknisyen, usta
veya başka bir ünvanla, sorumluluğunu, bir mühendis,
mimar veya şehir plancısının yasal olarak almadığı hiç bir
işi yapamaz.
(4) Bu maddenin uygulanması, gerekli işlemlerin yapılması,
forum ve belgelerin şekil ve içerikleri, bu Yasanın 18’inci
maddesi uyarınca ilgili odaların Yetki Kurulu tarafından
hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak
Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir.

Proje Uygulamalarının Kontrolü

BEŞİNCİ KISIM

Dava Konusu Suç ve Cezalar

Genel Ceza 44. Bu Yasa kurallarına veya bu Yasa uyarınca çıkarılacak tüzük,
yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenler bir suç
işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde, bu Yasada başka bir ceza
öngörülmemiş ise, aylık asgari ücretin altı katına kadar para cezasına
veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilirler.

Suç ve Cezalar 45. (1) (A) İlgili odaya faal, uygulamacı veya geçici üye olarak
kayıtlı bulunmaksızın, mühendislik, mimarlık veya
şehir plancılığı mesleğini, süreklilik arzetmese dahi
icra eden; veya
(B) Bu Yasanın 40’ıncı maddesinin (2)’nci fıkrası
kurallarına aykırı olarak büro açan;
kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, aylık
asgari ücretin on iki katına kadar para cezasına veya bir
yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilir. İlgili odaya doğal üye olarak kayıtlı
bulunmak, hafifletici sebep olarak dikkate alınır. Suçun
tekrarlanması durumunda, aylık asgari ücretin yirmi dört
katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(2) (A) Bu Yasanın 39’uncu maddesi uyarınca vize
almamış bir projeyi uygulatan veya
uygulanmasından sorumlu olan; veya
(B) Bu Yasanın 41’inci maddesi uyarınca, Yetki
Kurulunun uygulanmasına izin vermemiş olduğu
bir projeyi uygulatan veya uygulanmasından
sorumlu olan;
kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, aylık
asgari ücretin otuz altı katına kadar para cezasına, suçun
tekrarlanması durumunda, aylık asgari ücretin kırk sekiz
katına kadar para cezasına çarptırılabilir.
(3) Bu Yasanın 42’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasına aykırı
hareket edenler bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti
halinde, aylık asgari ücretin on iki katına kadar para
cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler. Suçun tekrarlanması
durumunda, aylık asgari ücretin yirmi dört katına kadar
para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her
iki cezaya birden çarptırılabilirler.
 

ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde Tüzük ve Diğer Düzenleyici İşlemler 12/1976
(2) Toplantı yeter sayısı, yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca
yapılan oda toplantılarında yirmi, Birlik toplantısında ise
ellidir. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, bu
Yasanın ilgili kurallarına uygun olarak Odalar ve Birlik
kurulur, gerekli kararlar alınır ve yetkili organlarının seçim
işlemleri yapılır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması
halinde ise, toplantı yarım saat ertelenir ve yeter sayı
aranmaksızın, mevcut sayı ile toplantı açılır.
12/1976 (3) Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Kıbrıs Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliğinin Kuruluş Yasası uyarınca
kurulmuş bulunan Birlik ve odaların başkanları ve
organları, yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevlerine
devam eder ve bu Yasa uyarınca görevli ve yetkili
oldukları kararları alabilir ve işlemleri yapabilirler.
(4) Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Kıbrıs Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliğinin Kuruluş Yasası uyarınca
kurulmuş bulunan Birlik ve odaların maliki olduğu veya
kullanımında bulunan her türlü mal varlığı, taraf oldukları
sözleşmeler, banka hesapları ve nakit paralar, bu Yasa ile
yeniden yapılandırılan Birliğe ve odalara intikal eder.
(5) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce odalara üye
olanlar, üyelik açısından yeniden yapılanmadan
etkilenmezler ve kazanılmış haklarına halel gelmez.
Ancak, bu Yasa ile oluşturulan üyelik türlerine göre
kayıtları ve üyelik belgeleri güncellenir, üyelik türüne göre
bu Yasanın üyelere sağladığı haklardan yararlanırlar ve
getirdiği yükümlülüklere tabidirler.

Yürürlükten Kaldırma 12/1976

47. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

ÜYE GİRİŞİ