Tüzükler

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
Yerbilim Mühendisleri Odası 
Çalışma Esasları Tüzüğü 

 
(21/2005 Sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 33. Ve Geçici 1. 
Maddeleri altında Oda Genel Kurulu’na verilen yetkiye dayanarak Oda Genel Kurulu’nca 
30/10/2015 tarihinde onaylanmıştır.) 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL KURALLAR
 
Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 
 Yerbilim Mühendisleri Odası Çalışma Esasları Tüzüğü olarak 
isimlendirilir. 
Tefsir 2. Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe; 
Başkanlık divanı: Olağan ve Olağanüstü Oda Genel Kurullarını 
sevk ve idare etmekle yükümlü olan, bir başkan ve en az iki 
üyeden oluşan divanı anlatır. 
Müze Yürütme Kurulu: Oda’ya bağlı müze veya müzelerin 
amacına uygun biçimde işletilmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi 
amacıyla Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan Yürütme 
Kurulu’na anlatır. 
Üye:21/2005 sayılı yasanın 5(2). Madde’sinde tarif edilen üyeleri 
anlatır. 
Yıllık aidat: Bir takvim yılı içerisinde ödenmesi gereken aidatı 
anlatır.  
Oda’nın merkezi ve şubeleri 

3.   
a. Oda’nın merkezi Lefkoşa’dır.      
b. Đhtiyaç duyulması halinde Oda Genel Kurulu’nun kararı ile 
diğer ilçelerde de tüzel kişiliği olmayan şubeler açılabilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
GENEL KURUL 

Genel Kurul’un oluşumu, toplantıları ve kararları  

4.  
a. Genel Kurul, iki yılda bir Mart veya Nisan ayında toplanır. 
b. Genel Kurul’un toplanma tarihi, saati, yeri ve gündemi Oda 
Yönetim Kurulu tarafından en az 15 gün önceden üyelere yazılı 
olarak veya elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca en az iki yerel 
gazetede iki gün boyunca ilan vermek suretiyle duyurulur.  
c. Gündemde yer alması gereken asgari gündem maddeleri aşağıda 
verildiği gibidir; 
      -Başkanlık divanının seçimi 
      -Faaliyet raporunun okunup görüşülmesi 
      -Mali raporun okunup, görüşülmesi ve aklanması 
      -Denetleme kurulu raporlarının okunup görüşülmesi 
      -Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun seçimi 
      -Denetleme Kurulu’nun seçimi 
 d. Oda Genel Kurulu, Oda’ya kayıtlı uygulamacı ve faal 
üyelerin toplanması ile oluşur. Toplantı yeter sayısı, odanın faal ve 
uygulamacı üye sayısının salt çoğunludur. Bu sayıya ulaşılamadığı 

takdirde toplantı yarım saat ertelenir ve mevcut sayı ile toplantı 
açılır. 
e. Genel Kurul’u; Oda Başkanı veya Oda Başkanı’nın yokluğunda 
Oda Sekreteri, onun da yokluğunda en yaşlı üye açar ve gündemin 
birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı oluşturulur. 
f. Genel Kurul görüşmeleri duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. 
Ancak, Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin beşte birinin yazılı 
istemiyle gündem maddelerine ekleme yapılabilir. Bu kural 
Olağanüstü Genel Kurullarda uygulanmaz. 
g. Doğal, geçici ve onursal üyeler de Genel Kurul’a katılarak söz 
alabilir. Ancak toplantı yeter sayısı bakımından dikkate alınmazlar, 
organlara aday olamazlar ve oylamalara katılamazlar. 
h. Karar yeter sayısı Genel Kurul’da oy kullananların salt 
çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde oylamaya sunulan husus 
reddedilmiş sayılır. 
ı. Genel Kurul’da oylamalar kapalı yapılır. Ancak Genel Kurul’a 
katılan üyelerin beşte birinin isteğiyle açık oylama yapılması talep 
edilebilir. Bu durumda istem, Genel Kurul’un onayına sunulur ve 
oy kullananların salt çoğunluğu ile karar alınır. 
i. Genel Kurul’un görüşme ve kararları tutanaklarla saptanır ve bu 
tutanaklar, Başkanlık divanı ve üyeleri tarafından imzalanarak, 
saklanmak üzere yeni seçilen Yönetim Kurulu’na devredilir. 
j. Oda Başkanlığına, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyeliklerine başvurular, Genel Kurul’un yapılacağı tarih ve saatten 
48 saat öncesine kadar Oda Sekreteri’ne yapılır. 
k. Organlara aday olacak ve Genel Kurul’da oy kullanacak 
üyelerin aidat borçlarının bulunmaması koşuldur. Bu amaçla Oda 
Saymanı tarafından bir liste hazırlanarak Genel Kurul günü 
Başkanlık Divanı’na teslim edilir ve Divan’ın bu yönde işlem 
yapması sağlanır. 
Kongre üyelik kartları 5. Oda tarafından üyelerine verilen oda üyelik kartı kongre üyelik 
kartı yerine geçer. Kimlik tespiti; üyelik kartı dışında Kimlik 
Kartı, Sürüş Ehliyeti veya Pasaport ile de yapılabilir. 
Oy pusulaları, oy kullanımı ve sayımı 

6.  
a. Seçimlerle ilgili hazırlanacak oy pusulaları, Genel Kurul’un 
adını ve sayısını taşıyan; adayların isme göre alfabetik sırayla 
dizildiği, hangi organa aday olduklarını gösteren, isim ve soy 
isimlerinin bulunduğu bir belgeden oluşur. 
b. Arkasında Odanın kaşesinin ve Genel Kurul’da seçilen Divan 
Başkanının imzasının bulunduğu pusulalar, oy kullanacak üyelere 
teslim edilir. 
c. Oy pusulalarının alt kısmında seçmenlerin tercih edebilecekleri 
aday sayısı ile ilgili açıklayıcı bilgiler yer almalıdır.  
d. Üyeler, oy vermeyi tercih ettiği adayın önünde bulunan boş 
kareye işaret koymak suretiyle tercihini kullanır. 
e. Her seçmen, seçilecek üye sayısının yarısından az ve seçilecek 
üye sayısından çok olmamak koşuluyla pusula üzerinde tercih 
yapabilir. Aksi durumda pusula iptal edilerek, geçersiz sayılır. 
f. Aday sayısı, seçilecek üye sayısına eşitse, oy pusulası 
hazırlanmaz ve Divan Başkanı tarafından aday olan kişilerin 


isimleri okunarak Genel Kurul’un onayına sunulur. 
g. Herhangi bir konunun (karar tasarısı, rapor önerisi, tüzük, 
yönetmelik taslağı v.b.) kabul edilip edilmemesi ile ilgili oy 
pusulaları ise ‘EVET’ veya ‘HAYIR’ biçimde hazırlanır. 
‘EVET’ oyları, önerinin kabul edildiğini, ‘HAYIR’ oyları ise 
reddedildiğini gösterir. 
h. Seçmen tarafından kullanılan oy pusulaları kimsenin 
göremeyeceği biçimde katlanarak, sandığa atılır. 
ı. Genel Kurul’a katılan üyelerin tümünün oy kullanmasının 
ardından Divan Başkanı’nın takdirine göre sandıklar kapatılır ve 
oyların sayımına başlanır. Oy sayımı açık yapılır. 
 i. Oy pusulaları ve diğer evraklar, bir sonraki Genel Kurul’a kadar 
saklanmak zorundadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ODA YÖNETİM KURULU 

Oda yönetim kurulunun oluşumu, toplantıları ve kararları 

7. Oda’nın yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul 
tarafından iki yıl için faal ve uygulamacı üyeler arasından seçilen; 
bir Oda Başkanı, dört faal üye ve iki yedek üyeden oluşur. Oda 
Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez, Oda Başkanı veya Oda 
Başkanı’nın yokluğunda Oda Sekreteri’nin başkanlığında toplanır. 
Toplantı yeter sayısı, kurulun salt çoğunluğudur. Ancak karar 
almak için en az dört üyenin onayı gereklidir. 

Toplantı çağrısı ve toplantı düzeni 

8.  
a. Toplantı çağrısı Oda Başkanı, onun yokluğunda Oda Sekreteri 
tarafından yapılır. 
b. Olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı saati, toplantı yeri ve 
gündem; toplantıdan en az 48 saat önce Yönetim Kurulu üyelerine 
bildirilir. 
c. Toplantılarda karar alma süreçleri devam ederken gizlilik, karar 
alındıktan sonra etkin duyuru prensibi uygulanır.  
d. Yönetim Kurulu kararlarının oy birliği ile alınmasına özen 
gösterilir. Ancak, görüş birliğinin sağlanamadığı durumlarda 
Yönetim Kurulu içerisinde oylamaya gidilebilir. 
e. Oylamalar Yönetim Kurulu üyelerinin en az birinin talep etmesi 
haricindeki durumlarda açık olarak yapılır. 
f. Kapalı oylamalarda, bu Tüzüğün 6. Maddesi’nde yer alan 
kurallar uygulanır. 

Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi 

9.  
a. Genel Kurul tarafından seçilen bir Yönetim Kurulu faal 
üyesinin; 
    -Đstifa ettiğini yazılı olarak Oda Yönetim Kurulu’na bildirmesi, 
    -Mahkemelerce kısıtlanması, 
    -Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olması, 
 -Birlik Onur Kurulu tarafından uyarma ve kınama cezası 
haricindeki bir cezaya çarptırılması, 
 -Yönetim Kurulu’na mazeret bildirmeksizin arka arkaya üç 
toplantıya katılmaması, 
 -Mazeret bildirmiş olsa bile toplamda yedi toplantıya 
katılmaması, 


 -Oda faal ve uygulamacı üyeliğini kaybetmesi durumlarında 
Yönetim Kurulu üyeliği otomatik olarak düşer. 
b. Üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyesinin yerine son yapılan 
Genel Kurul’da en çok oy alan yedek üyeden başlanmak kaydıyla 
faal üyeliğe atama yapılır. 
c. Söz konusu atama en az bir ay içerisinde yapılmak zorundadır. 
d. Hiçbir hal ve koşulda atanan üye sayısı, seçilen üye sayısının 
yarısını geçemez.  
e. Đstifa eden veya üyeliği düşürülen Yönetim Kurulu üyelerinin 
sayısının, seçilen üyelerin yarısını geçmesi halinde bir ay 
içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplanarak Yönetim Kurulu 
yenilenir. 
f. Yenilenen Yönetim Kurulu, olağan dönemin sonuna kadar 
görevini sürdürür. 
g. Ancak, Olağan Genel Kurul’a üç aydan az bir süre kalması 
durumunda, Yönetim Kurulu’nu yenilemek amacıyla Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı yapılamaz. 

Oda Başkanlığının düşmesi 

10. 
a. Genel Kurul tarafından seçilen Oda Başkanı’nın; 
       -Đstifa ettiğini yazılı olarak bildirmesi, 
       -Mahkemelerce kısıtlanması, 
       -Yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olması, 
 -Birlik Onur Kurulu tarafından uyarma ve kınama cezası 
haricindeki bir cezaya çarptırılması, 
 -Bu Tüzüğün 7. Maddesi’ne aykırı olarak üç ay boyunca 
Yönetim Kurulu toplantısı çağırmaması ve bunun Denetleme 
Kurulu raporu ile sabitlenmesi, 
          -Oda faal ve uygulamacı üyeliğini kaybetmesi durumlarında 
Oda Başkanlığı otomatik olarak düşer. 
 b. Oda Başkanlığı’nda boşalma olması halinde bu Tüzüğün 8. 
Madde kurallarına uygun olarak Yönetim Kurulu toplanarak, Oda 
Başkanlığı’ndaki boşalmanın olduğu tarihi karar defterine 
kaydeder ve bu tarihi takip eden 1 ay içerisinde Oda Başkanı 
seçimi gündemiyle Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır. 
c. Bu gündemle toplanacak Olağanüstü Genel Kurul için bu 
tüzüğün 4. Madde kuralları uygulanır. 
d. Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen Oda Başkanı, olağan 
dönemin sonuna kadar görevini sürdürür. 
e. Ancak Olağan Genel Kurul’a 3 aydan az bir süre kalması 
durumunda, Oda Başkanı’nı belirlemek amacıyla Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı yapılmaz. 
Görev tanımları 11. 
a. Oda Başkanı’nın görev ve sorumlulukları; 
 -Oda Başkanı, Birlik Yönetim Kurulu, kamu kurum ve 
kuruluşları yurtdışı temaslar ve basın yayın organları başta olmak 
üzere tüm alanlarda Oda’yı temsil eder. 
 -Yönetim Kurulu toplantılarının düzenli ve uyum içerisinde 
yapılmasından, oda hesaplarının, evrak ve kayıtların tutulmasından 
birincil derecede sorumludur. 
 -Oda Başkanı, Müze Yürütme Kurulu’nun, ihtisas 

komisyonlarının ve oda içerisinde kurulacak tüm diğer 
komisyonların da başkanıdır. 
 -Oda Başkanı, mesleklerin uyum içerisinde çalışması ve 
uzlaşmazlıkların çözümü için sarf eder. 
      -Müze Yürütme Kurulu dışındaki komisyonların yönetimi için 
Oda Yönetim Kurulu’ndan yetki almak koşuluyla faal ve 
uygulamacı üyeler arasından bir temsilci atayabilir. 
b. Oda Sekreteri’nin görev ve sorumlulukları; 
 -Oda Sekreteri, Oda Başkanı’nın yokluğunda tüm görevleri 
yerine getirir. 
 -Oda ile ilgili her türlü işin yürütülmesinde, toplantı 
çağrılarının yapılmasında, toplantı gündeminin ve evrakların 
hazırlanmasında Oda Başkanı’na yardımcı olur. 
 -Karar defterinin, tüm evrak ve kayıtların tutulmasından 
sorumludur. 
 -Mesleklerin uyum içerisinde çalışması ve uzlaşmazlıkların 
çözümü için çaba sarf eder. 
c. Oda Saymanı’nın görev ve sorumlulukları; 
 -Oda Saymanı, Oda hesaplarının düzgün bir şekilde 
tutulmasından ve gelir-gider defterinin işlenip saklanmasından 
sorumludur. 
 -Oda hesaplarının bulunduğu bankalarda, vergi ve diğer 
ödeme işlerinde Oda’yı temsil eder. 
 -Oda Saymanı, üç aylık dönemler halinde mizan çıkararak 
mizanın Yönetim Kurulu’na sunulmasından sorumludur. 
        -Üye aidatlarının toplanmasından, etkinlikler, bağışlar ve mali 
destekler yoluyla Oda gelirlerinin arttırılmasından birincil 
derecede sorumludur. 
d. Faal ve yedek üyelerin görev ve sorumlulukları; 
 -Faal üyeler, dönemin özelliklerine uygun olarak Yönetim 
Kurulu’nun belirleyeceği hedefler doğrultusunda görev yaparlar. 
 -Oda’nın toplum içerisindeki bilinirliğinin arttırılması için 
proje geliştirmek ve Yönetim Kurulu ile birlikte uygulamakla 
sorumludurlar. 
     -Basın-yayın işlerinin yürütülmesi, dış ilişkilerin geliştirilmesi, 
ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve uyum içerisinde 
çalışması, gelecekte odaya üye olacak olan ve öğrenimlerine 
devam etmekte olan potansiyel üyelerin takip edilmesi ve oda ile 
ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konularda Yönetim Kurulu 
tarafından özel olarak yetkilendirilebilirler. 
 - Faal ve yedek üyeler Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri 
iyi bir şekilde yerine getirmekle, yaptığı işleri raporlamakla 
sorumludur. 

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret 

12. Oda Başkanı ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri bu görevlerinden 
dolayı herhangi bir ücret almazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MÜZE YÜRÜTME KURULU 

Müze yürütme kurulunun oluşumu, toplantıları ve kararları 

13.  
a. Oda’nın taşınmazında bulunan müze veya müzelerin yürütme 
organı olan Müze Yürütme Kurulu, Oda Yönetim Kurulu 
tarafından atanır ve Başkan hariç, altı kişiden oluşur. 
 b. Müze Yürütme Kurulu’nun başkanı, Genel Kurul’da seçilen 
Oda Başkanı’dır. 
c. Müze Yürütme Kurulu, Oda Yönetim Kurulu’na karşı 
sorumludur. 
d. Oda Başkanı hariç, Yönetim Kurulu’nda yer alan üyeler Müze 
Yürütme Kurulu’nda yer alamazlar. 
e. Müze Yürütme Kurulu’nun görev süresi hiçbir hal ve koşulda 
Oda Yönetim Kurulu’nun görev süresini aşamaz.  
f. Müze Yürütme Kurulu’na atanacak kişilerin Oda Üyesi olması 
koşul değildir. Ancak Oda Üyesi olmayan kişilerin sayısı üçü 
geçemez.  

Yönetmelik yapma yetkisi 

14. Müze Yürütme Kurulu’nun iç işleyişi, karar alma süreçleri ve 
mali işleri ile ilgili konularda bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği 
tarihten sonraki altı ay içerisinde Oda Yönetim Kurulu tarafından 
hazırlanan ve Genel Kurul’da onaylanarak yürürlüğe giren 
yönetmelik yapılır.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
DENETLEME KURULU VE İHTİSAS KURULLARI 
Oda Denetleme Kurulu Çalışmaları 

15. 
a. Denetleme Kurulu, Yasa’nın 35. Maddesi’nde öngörülen 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere uygun gördüğü 
zaman ama her halükarda en az altı ayda bir denetimlerini yapar. 
b. Denetleme Kurulu, denetimini yaparken Oda Başkanı, Oda 
Sekreteri, Oda Saymanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve oda 
çalışanları Denetleme Kurulu üyelerine Oda’nın her türlü defter ve 
kayıtlarını vermekle mükelleftirler. 
c. Denetleme Kurulu’nun denetimi yapabilmesi için uygun ortamı 
hazırlamak Oda Yönetim Kurulu’nun görevidir. 
d. Denetleme Kurulu üyeleri denetlenen konularda görüş birliğinde 
olmamaları halinde ayrı ayrı rapor yazma yetkisine haizdirler. 
e. Denetleme Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı herhangi bir 
ücret alamazlar. 

İhtisas kurullarının oluşumu ve çalışma usulleri 

16.  
a. Oda İhtisas Kurulları Yasası’nın 35. Maddesi’nde öngörüldüğü 
üzere belli konularda araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları 
yaparak Oda Yönetim Kurulu’na rapor sunmak üzere Oda 
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. 
b.Oda İhtisas Kurullarının üye sayısı, araştırılacak konuya göre 
Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
c. İhtisas Kurulu’nda görevlendirilecek kişilerin oda üyesi olma 
zorunluluğu yoktur. Ancak bu sayı kurul üye sayısının yarısından 
az olmak zorundadır. 
d. İhtisas Kurulları, Oda Başkanı veya onun yokluğunda Oda 

Sekreteri’nin çağrısı ve başkanlığında ilk toplantısını yaparak 
kendi aralarından bir Başkan ve bir Sekreter seçer. 
e. Kurul toplantıları, Kurul Başkanı’nın çağrısı ile yapılır ve 
toplantı tutanakları Kurul Sekreteri tarafından tutulur. 
f. İhtisas Kurullarında görev almak isteyen üyelerin tespiti için 
ilgili meslek üyelerine yazılı bildirimde bulunulur. 
g. Kurul harcamaları Oda Yönetim Kurulu’nca karşılanır. Kurulun 
hizmet satın alması gerekirse bu konudaki istek Oda Yönetim 
Kurulu’na bildirilir ve hizmet alımı Oda Yönetim Kurulu kararıyla 
sağlanır. 
h. Kurul üyelerinin ücret alıp almayacakları Oda Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 
i. Hazırlanan raporlar Oda Yönetim Kurulu’na, Đhtisas Kurulu 
Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından sunulur ve 
gerekli olması halinde üyelerin ve kamuoyunun bilgisine Oda 
Yönetim Kurulu tarafından getirilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR 

Taşınır mallar 17. 
a. Oda’ya ait demirbaş listesi Oda Saymanı tarafından aşağıda 
belirtilen esas ve usullere göre hazırlanırlar. 
 -Her mal ile ilgili satın alındığı veya satın alındığı tarih 
bilinmiyorsa, sahip olunduğu tarih, her mal için verilecek özel bir 
seri numarası ve malın hangi binada bulunduğuna dair açıklayıcı 
bilgi demirbaş defterine kaydedilecektir. 
 -Mala verilen seri numarası, mal üzerine de silinmeyecek 
şekilde kaydedilecektir. 
 -Demirbaş listesine kayıtlı herhangi bir malın, listeden 
düşürülmesi ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşebilir. 
Alınan kararda demirbaşın listeden çıkarılma sebebi ayrıntılı 
olarak açıklanmalıdır. 
Taşınmaz mallar 18. 
a. Taşınmaz mallar; koçanlı olanlar, tahsis yolu ile tasarruf 
edilenler, kullanıma verilenler ve uzun süreli kira yolu ile 
kiralanan mallar şeklinde sınıflandırılır. 
b. Odanın taşınmaz malları ile ilgili defter Oda Saymanı tarafından 
tutulur. Malın tasarruf şeklinin hangi statüde olduğu deftere 
kaydedilmelidir. 
c. Oda’ya ait taşınmaz malların elden çıkarılması veya yükümlülük 
altına konması Genel Kurul kararı ile olur. Keza, Oda kaynakları 
ile taşınmaz mal edinilmesi de Genel Kurul kararı ile gerçekleşir.  
d. Oda’ya ait taşınmaz malın idaresi, tamamen veya kısmen 
kiralanması Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. 
e. Oda Yönetim Kurulu, bu amaçla malın veya mal üzerine 
yapılması planlanan yatırımın daha iyi koşullarda 
gerçekleştirilmesi, sevk ve idare edilmesi amacıyla bir Yürütme 
Kurulu oluşturulabilir. 
f. Ancak her koşulda bu amaçla bir yönetmelik hazırlanması ve 
Genel Kurul’da onaylanarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 


YEDİNCİ BÖLÜM 
PARANIN KULLANIMI VE SON KURALLAR 

Paranın Kullanımı 19. 
a. Oda’nın tüm parası Oda Yönetim Kurulu’nun takdirine göre 
ülkede faaliyet gösteren bir bankada muhafaza edilir. 
b. Oda Yönetim Kurulu kullanımında bulunan paranın birden fazla 
bankada muhafaza edilmesi yönünde de karar alabilir. Ancak 
muhafaza edilecek paranın faiz getirisi olmasına özen gösterilir. 
c. Ödemeler; nakit veya çek olarak yapılabilir. 
d. Ancak çek ile yapılacak ödemelerde Oda Başkanı ve 
Saymanı’nın imzaların bulunması gerekmektedir. 
Defterlerin tutulması 
ve saklanması 

20. 
a. Odanın gelir gider defterleri ile demirbaş listesi dışındaki tüm 
defterler Oda Sekreteri’nin kontrol ve muhafazasında olur. 
b. Gelir gider defterleri ile demirbaş listesi ve buna benzer kayıtlar 
Oda Saymanı’nın kontrol ve muhafazasında olur. 
c. Üye kayıt defteri her sayfası numaralanarak ve üye ile ilgili 
bilgileri içerecek şekilde doldurulur. Oda Yönetim Kurulu bu 
amaçla standart bir form oluşturulmasına da karar verebilir. Ancak 
her iki durumda da hangi bilgilerin kayıt edileceği ve ne şekilde 
saklanacağı Karar Defteri’ne kaydedilmeli ve karar verilen 
yöntemin bir sayfalık örneği karar defterinin ekine konmalıdır. 
d. Genel Kurul Karar Defteri, aynı zamanda Oda Yönetim Kurulu 
Karar defteri olarak da kullanılır. Bu defter; her sayfası 
numaralandırılmış bir şekilde Genel Kurul toplantısı esnasında 
Başkanlık Divanı’na teslim edilir. 
e. Genel Kurul kararları, tarih ve sıra numarasına göre deftere 
kaydedilir ve her sayfa Divan Başkanı ve Divan Üyeleri tarafından 
imzalanır. 
f. Genel Kurul sonunda defter Oda Başkanı’na teslim edilir. 
g. Oda Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, Oda 
Sekreteri tarafından deftere işlenerek, tarih ve sıra numarasına göre 
kaydedilir ve her toplantı sonunda Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından imzalanır. 
h. Yönetim Kurulu ayrıca karar defteri dışında, yapılan 
tartışmaların gelecek yönetimlere ışık tutabilmesi amacıyla 
toplantı tutanağı tutulmasına veya başka önlemler almasına da 
karar verebilir. Belirlenecek yöntemin ne olduğu ve nasıl 
saklanacağı karar defterine not edilmelidir. 
i. Gelir gider defteri ülkede geçerli muhasebe kayıt sistemine göre 
tutulan defterdir. 
j. Gelen evrak ve giden evrakların her biri için ayrı ayrı, her 
sayfası numaralandırılmış birer defter tutulur. Bu defterlerin şekil 
ve içereceği bilgiler Oda Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır 
ve karar defterine kaydedilir. Yönetim Kurulu arzu etmesi halinde 
defter yerine dosya oluşturulmasına da karar verebilir. 

 
Hizmet alımı ve yönetim kurullarına Oda’nın temsilci 

21. 
a. Oda faaliyetlerinde baş gösteren ihtiyaçlara uygun olarak Oda 
Yönetim Kurulu kararı ile devamlı veya geçici süreli personel ataması istihdam edilebilir.

b. Personel istihdamı yapılırken, günlük yayınlanan iki yerel 

gazeteye işin ve aranan niteliklerin neler olduğunu açık bir şekilde 
anlatan ilan verilir. 
c. Yapılan müracaatları Oda Yönetim Kurulu değerlendirir ve 
ihtiyaç duyması halinde müracaat edenleri yazılı veya sözlü sınava 
tabi tutabilir. 
d. Ancak her hal ve koşulda, uygulanacak yöntem veya sınavın 
hangi konuları içereceği başvuran adayların tümüne, başvuruları 
esansında bildirilmeli ve gazete ilanında bu yönde bilgi 
bulunmalıdır. 
e. Đstihdam edilecek personelin atanma yöntemi, ödenekleri, 
çalışma koşulları, işten durulması gibi konularda, bu Tüzük 
kurallarına aykırı olmayacak biçimde Yönetmelik hazırlanır ve 
Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. 
f. Oda Yönetim Kurulu, Oda işlerinin yürütülmesi haricinde, 
uzmanlık gerektiren bir konuda uygun gördüğü bir kişiden hizmet 
satın alınmasına karar verebilir. 
g. Uzmanlık amacıyla satın alınacak hizmetin süresi en fazla bir yıl 
olabilir ve bir seferliğine, yine bir yılı aşmayacak bir süre için 
uzatılabilir. 
h. Uzmanlık amacıyla satın alınacak hizmetin süresi hiçbir hal ve 
koşulda Oda Yönetim Kurulu’nun görev süresini aşamaz. 
i. Oda üyeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarına 
veya teknik komitelerine Oda Yönetim Kurulu kararı ile 
atanabilirler. Ancak bu kişilerin atanma yöntemleri, Oda’ya karşı 
sorumlulukları ve alacakları ücretin bir kısmını Oda’ya vermeleri 
ile ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Oda Genel 
Kurulu’nca onaylanacak Yönetmelik hazırlanır. 
İç işleyiş ve kurumsal kimlik ile ilgili diğer konular 

22.  
a. Oda’nın ve iç organların işleyişi ile ilgili konularda Oda 
Yönetim Kurulu, uygun gördüğü taktirde gerekli düzenlemeleri 
yapar ve genelge halinde uygulayabilir. 
b. Oda Yönetim Kurulu’nun yapacağı düzenlemeler veya 
yayınlayacağı genelgeler önemine göre Genel Kurul’un bilgisine 
veya onayına sunabilir.  
c. Oda Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu başka konular için de 
Genel Kurul’da onaylatmak ve bu Tüzüğe aykırı olmamak 
koşuluyla Yönetmelikler hazırlayabilir. 
d. Oda Yönetim Kurulu bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 ay içerisinde oda logosunun kurumsal kimlik 
elamanlarının, rapor yazım ve yazışma kurallarının belirleneceği 
bir Yönetmelik hazırlayarak genel Kurul’un onayına sunar. 

Oda yıllık aidat miktarı ve giriş ücreti 

23.a. Oda’ya üye olarak kayıt edilecek kişiler aylık brüt asgari 
ücretin %10’u kadar ücret öderler. 
b. Faal ve uygulamacı üyeler, yıllık oda aidatı olarak aylık brüt 
asgari ücretin %10’u kadar ücret öderler. 
c. Geçici üyeler, yıllık oda aidatı olarak aylık brüt asgari ücretin 
%20’si kadar ücret öderler. 
d. Odaların birliğe ödeyeceği aidat her ay sonu itibariyle 


hesaplanıp 15 gün içerisinde Birlik Genel Saymanı’na ödenir. Oda 
Yönetim Kurulu aidat gelirlerinin arttırılması amacıyla yıllık üye 
aidatının taksitlere bölünerek tahsil edilmesi yönünde kararlar 
alabilir. 
f. Ancak taksit miktarı hiçbir hal ve koşulda 4’ü aşamaz. 

 

Odanın internet sitesi ile ilgili kurallar, siteden satış yapılması ve aidatların elektronik olarak ödenebilmesi 

24. Odanın internet sitesi www.yerbilimmuhendisleri.com adı ile 
satın alınan sitedir. Bu sitenin sürekli bir biçimde açık 
tutulmasından ve güncellenmesinden Oda Yönetim Kurulu 
sorumludur. Oda Yönetim Kurulu bu amaçla gerekli ödeneği 
ayırır. İhtiyaç duyulması halinde odaya ait internet sitesine reklam 
alınması, bu site üzerinden üyelik aidatı ödenmesi veya odanın 
basacağı kitap, dokuman ve diğer malzemelerin satış işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi için düzenlemeler yapılabilir. Bu 
düzenlemelerin yapılması durumunda site üzerinden alınacak 
ücretler odaya gelir olarak kaydedilir. İnternet sitesi üzerinden 
aidat ödenmesi ile ilgili şartlar bu Tüzüğün 23. Madde kurallarına 
uygun olmalıdır.  

 

Yürürlüğe giriş 25. Bu Tüzük, 30/10/2015 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel 
Kurul’da onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

PDF Olarak Tüzük'ü indirmek isterseniz tıklayınız.

 

11 Şubat 2006 - Çalışma Esasları 

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Çalışma Esasları  

 

(21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasının 12 ve 
Geçici 1’inci maddeleri altında Birlik Genel Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 
Birlik Genel Kurulunca  11 Şubat 2006 tarihinde onaylanmıştır.)   

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 
GENEL KURALLAR 

 

Kısa isim 1. Bu kurallar 2006 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
“Çalışma Esasları” kuralları olarak isimlendirilir. 

 

 

Tefsir 2. Bu çalışma esaslarında, metin başka türlü gerektirmedikçe: 
“üye” 21/2005 sayılı yasanın 5. maddesinde tarif edilen odaları ve 
üyeleri  anlatır. 

 

Birliğin Merkez ve şubeleri 

3.  a)   Birliğin merkezi Lefkoşa’dadır. 
b)   İhtiyaç duyulması halinde diğer kazalarda Birlik Genel 
Kurulu’nun kararı ile tüzel kişiliği olmayan şubeler açılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL KURUL 

Genel Kurulun oluşumu, toplantıları ve kararları 

4. a- Genel Kurul, iki yılda bir Nisan ayında veya oda genel kurullarının 
tamamlanmasından en az on beş gün sonra toplanır. Herhalukarda 
Mayıs ayı sonundan önce toplanır. 

 

b- Genel Kurul toplantılarının tarihi, yeri, saati ve gündemi, Yönetim 
Kurulu tarafından, en az on beş gün önceden Oda Başkanlarına, 
üyelerine bildirmeleri için yazılı olarak gönderilir ve ayrıca en az, 
günlük iki yerel gazetede yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur. 
Gündemde yer alması gereken asgari gündem maddeleri aşağıdaki 
gibidir. 
-Başkanlık divanının seçimi,  
-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup görüşülmesi,  
-Mali ve denetleme kurulu raporlarının okunup görüşülmesi,  
-Genel Başkan, yönetim kurulunda görev yapacak 4 üyenin seçilmesi, 
Yüksek Onur kurulunun üyelerinin ve Birlik Denetleme Kurulu 
üyelerinin seçilmesi. 
c- Genel Kurul, Birliğin üyesi olan odaların, faal ve uygulamacı 
üyelerinin, toplanmasıyla oluşur. Üye her oda Genel Kurul toplantı 
saatinden 2 tam gün öncesi odasına kayıtlı tüm üyelerin üyelik 
detaylarını gösterir listesini yazılı olarak Birlik Sekretaryasına verir. 

 

Toplantı yeter sayısı, her odanın faal ve uygulamacı üye sayısının 
yarısından bir fazlası kadar üyenin toplamıdır. Yeter sayının var olup 
olmadığını Genel Başkan, yokluğunda ise Genel Sekreter Odalar 
tarafından verilen listelere göre saptar. Bu sayıya ulaşılamadığı 
takdirde, toplantı yarım saat ertelenir ve mevcut sayı ile toplantı açılır.  

 

d- Toplantıyı, Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, onun da 
yokluğunda en yaşlı üye açar ve gündemin birinci maddesi gereğince, 
bir divan başkanı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir 

 

e- Genel Kurul görüşmeleri, duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. 
Ancak, üyelerin görüşülmesini istedikleri konuları yazılı olarak Divan 
Başkanlığına bildirmeleri ve Genel Kurul kararı ile gündeme 
eklenebilir. 

 

f- Doğal, geçici ve onursal üyeler de faal ve uygulamacı üyeler ile 
birlikte Genel Kurula katılabilir, söz alabilir ancak toplantı yeter sayısı 
bakımından dikkate alınmazlar, organlara seçilemez ve oy 
kullanamazlar. 

 

g- Karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye odaların yarısından bir 
fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde oya sunulan husus reddedilmiş 
sayılır.Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişiler arasında yapılan 
oylamada, aynı odaya üye 4 adayın en yüksek oyu alan adaylar olması 
halinde bu 4 üye arasında en az oy alan adayın yerine ondan sonra en 
çok oy almış başka odaya üye aday seçilmiş olur. Sözkonusu 
adayların oylarının eşitliği halinde belirleme kura yöntemi ile yapılır.   

 

Oylama Başkanlık Divanının takdirine göre açık veya kapalı 
yapılabilir. Toplantı nisabını oluşturan faal veya uygulamacı üyelerin 
%10’unun isteği halinde  oylama kapalı yapılır. 

 

h- Genel Kurulun görüşme ve kararları tutanaklarla saptanır ve bu 
tutanaklar, Divan Başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanarak, 
saklanmak üzere yeni Yönetim Kuruluna verilir. 

 

i- Birlik Genel Başkanlığına ve Yönetim Kurulunun dört üyeliğine, 
Yüksek Onur Kurulu üyeliklerine ve Denetleme Kurulu üyeliklerine 
aday olacak olan üyeler Genel Kurul toplantı gününden iki gün önce 
mesai sonuna kadar Birlik  Sekreteryasına aday olmak istediğine dair 
müracaatını yazılı olarak yapmalıdır. Adayların seçime katılabilmesi 
için seçim günü Genel Kurula katılmış olması gerekmektedir.  

Kongre üyelik kartları 

5. Her oda tarafından üyesine verilen oda üyelik kartı kongre üyelik kartı 
yerine geçer. Kimlik tespitinde üyelik kartları, kimlik kartları, KKTC 
sürüş ehliyetleri veya KKTC pasaportları geçerli belge sayılır. 

Oy pusulaları 6. Seçimlerle ilgili hazırlanacak oy pusulaları, her oda için ayrı olacak 

şekilde , aday kişilerin isimleri, seçimi yapılan Kurul adını taşıyan bir 
kağıtta isim, soy isim ve bağlı bulunduğu odayı gösterir ve isme göre 

 

alfabetik sıra ile yazılarak seçmene sunulacaktır. Seçmen tercih ettiği 
adayın isminin önünde bulunan boş kareye işaret koymak sureti ile 
tercihini kullanacaktır. Her seçmen seçilecek üye sayısına eşit sayıda 
kareyi işaretleyebilir.Karelerin aday sayısının % 50 sinden az veya 
%100 ünden fazla işaretlenmesi halinde kullanılan oy iptal edilir.  

     Aday sayısı seçilecek üye sayısına eşit ise,Divan Başkanı tarafından           

    genel kurulun açık onayına sunulur. 

Her oy pusulasının üstünde seçmenin kaç adayı seçebileceği açıklayıcı 

bilgi olarak yazılacaktır. 

 

Herhangi bir konunun kabul edilip edilmemesi ile ilgili oy pusulaları 
ise “EVET” ve “HAYIR” diye kullanılacak ve “EVET” oyları kabul 
edildiğini “HAYIR” oyları ise ret edildiğini gösterecektir. 

Doldurulan oy pusulası diğer kişilerin göremeyeceği şekilde katlanacak 

ve kapalı  sandığa atılacaktır. 

Genel Kurul toplantısına katılan mevcut üyelerden son üyenin oy 

kullanmasından sonra Divan Başkanının takdirine göre sandık kapatılır 
ve oyların sayımına başlanır. Sandık sayıma başlandıktan sonra başka 
oy kullanılamaz. Adaylar dilerlerse oy pusulalarının sayımında 
gözlemci bulundurabilirler. 

Oy pusulaları genel kurul evrakları ile birlikte saklanmak zorundadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
YÖNETİM KURULU
 

 

Yönetim Kurulunun oluşumu, toplantıları ve kararları 

7. Birliğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki 
yıl için faal veya uygulamacı üyeler arasından seçilen bir Genel Başkan, 
dört üye ve Birliğin üyesi bulunan odaların Başkanlarından oluşur. Oda 
Başkanının yokluğu halinde, yazılı olarak yetkilendirilen bir Oda 
Yönetim Kurulu üyesi Birlik Yönetim Kuruluna katılır. 

 

Aday üyeler yukarıda 4(i). maddede öngörülen süre içerisinde ve 
gösterildiği şekilde Birlik Sekreteryasına yazılı olarak müracaatlarını 
yapmalıdırlar. Öngörülen süre içerisinde müracaat etmeyen üyeler aday 
olamaz. 

Çalışma Esaslar 8. Yönetim Kurulu toplantıları acil haller dışında 48 saat öncesinden üyelere 

gündem ve gündeme konu belgeler verilip bildirilmek sureti ile yapılır. 
Toplantıya çağrı Genel Başkan veya yokluğunda Genel Sekreter 
tarafından yapılır.   

Kurulu toplantılarında oylamalar. 

9. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Genel Kurulun seçtiği üyeler 
arasından bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer. Genel Sekreter 
ve Genel Sayman, ayrı oda üyelerinden seçilir.Diğer seçilen 2 üye ve oda 
başkanları ise yönetim kurulu faal üyesi olarak görev yapar. Genel 
Kurulca seçilen Genel Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır, 
yokluğunda Genel Sekreter toplantılara başkanlık eder. 

 

Oylama Birlik yönetim kurulunun takdirine göre açık veya kapalı 
yapılabilir. Toplantı nisabını oluşturan üyelerin %30’unun isteği halinde  
oylama kapalı yapılır. 

 

Kapalı yapılacak oylamalarda kullanılacak oy pusulaları yukarıda 6’ıncı 
maddede öngörülen şekil ve usulde olacaktır. 

Üyeliğin düşmesi ve boşalan üyeliğin doldurulması. 

10. Aşağıdaki hallerin herhangi birinin mevcudiyeti halinde birlik genel 
kurulunca seçilen üyenin, Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesine Birlik 
Yönetim Kurulu karar verir. 
a. Üyenin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini yazılı olarak Birlik 
Yönetim Kuruluna vermesi halinde; 
b. Kısıtlanması halinde; 
c. Yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olması veya Yüksek Onur Kurulu 
tarafından uyarma ve kınama cezası hariç diğer herhangi bir cezaya 
çarptırılması halinde; 
d. Yönetim Kurulundan izin almaksızın mazaretsiz olarak arka arkaya 3 
toplantıya katılmamak; 
e. Oda faal veya uygulamacı üyeliğininyitirilmesi halinde ; 

 

Üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyesinin yerine bir ay içerisinde Birlik 
Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır.Hiçbir hal ve koşulda atanan 
üye sayısı seçilen üye sayısının yarısını geçemez. 

 

Görev bölümü. 11. Yasanın 11’inci maddesinde öngörülen görevlerin yapılmasında 
üyelerden herhangi biri Yönetim Kurulu tarafından özel olarak o görev 
ile ilgili araştırmayı yapmak ve Yönetim Kuruluna rapor vermek veya 
oluşturulacak İhtisas Kurullarında görev almak ve gerek ihtisas kurulu 
üyeleri arasında gerekse Yönetim Kurulu ile İhtisas Kurulu arasında 
koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilebilir. 

 

Genel Sekreter birliğin yasal olarak tutması veya Yönetim Kurulu 
tarafından tutulmasına karar verilen defter ve kayıtların (muhasebe ile 
ilgili kayıtlar hariç) düzgün şekilde tutulmasından ve saklanmasından 
sorumludur. Yine Birlik Genel Sekreteri üyelerin toplantıya çağrılması 
ile ilgili duyuruların yapılmasından, toplantı gündemi ve ilgili belgelerin 
hazırlanmasından ve üyelere gönderilmesinden sorumludur. Genel 
Sekreter Birlik kayıt ve defterlerini Birlik Binasında saklamak 
zorundadır. 

 

Genel Sayman Birliğin hesaplarının düzgün şekilde tutulmasından ve 
gelir gider defterinin işlenip saklanmasından  sorumludur. Genel Sayman 

 

her ay sonu itibarı ile aylık mizan çıkararak Yönetim Kuruluna 
sunulmasından sorumludur. Yine Genel Sayman Yönetim Kurulu 
üyelerine Yönetim Kurulu tarafından verilen görevlerin yapılmasından 
sorumludur.    

Üyelere ödenecek ücret 

12. Birlik Yönetim Kurulu üyeleri,bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret 
almazlar.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÜKSEK ONUR KURULU, DENETLEME KURULU, YETKİ KURULU VE İHTİSAS KURULLARI 

Yüksek Onur Kurulunun oluşumu ve üyelerinde aranacak nitelikler. 

13. Yüksek Onur Kurulu, Birliğin ve odaların Onur Kuruludur. Son olağan 
Genel Kurulun Divan Başkanı ile bu Genel Kurulda seçilen dört asil ve 
iki yedek üyeden oluşur. Son olağan Genel Kurulun Divan Başkanı, 
Yüksek Onur Kurulunun Başkanıdır. Yüksek Onur Kurulunun görev 
süresi iki yıldır; ancak görüşmekte olduğu konuları sonuçlandırdıktan 
sonra görevi sona erer. 

 

Aday üyeler yukarıda 4(i)’nci maddede öngörülen süre içerisinde ve 
gösterildiği şekilde Birlik Sekreteryasına yazılı olarak müracaatlarını 
yapmalıdırlar. Öngörülen süre içerisinde müracaat etmeyen üyeler aday 
olamaz. 

 

Aday üyeler, en az 5 yıl faal veya uygulamacı üye olarak kayıtlı üyeler 
arasından seçilecek üyeler ve kamu görevine alınmasına engel yüz 
kızartıcı bir suçtan mahkum olmamış veya Yüksek Onur Kurulu 
tarafından uyarma veya kınama cezası dışında bir ceza ile 
cezalandırılmamış olmalıdır. 

 

 

Masraflar 14. Herhangi bir üyenin Yüksek Onur Kuruluna sevk edilmesi ile ilgili 
soruşturma memuru atanmasından Yüksek Onur Kurulunun karar 
vermesine kadar geçecek süre içerisinde yapılacak tüm masraflar Birlik 
bütçesinden karşılanacaktır. Ancak Yükesek Onur Kurulu üyeleri bu 
görevlerinden dolayı herhangi bir ücret almazlar. 

Soruşturma memurunun görev ve yetkileri 

15. Soruşturma memuru olarak atanan bir kişi soruşturma konusuna ışık 
tutacak tüm kişilerden yazılı ifade alma yetkisine sahiptir. İfade veren 
kişi ifadesinin bittiği yere adını ve soyadını yazdıktan sonra imza eder. 
Aleyhine soruşturma başlatılan kişi ne ile suçlandığı hakkında yeterince 
anlaşılır şekilde yazılı olarak bilgilendirildikten sonra arzu etmesi halinde 
konu ile ilgili gönüllü ifade verebilir. Bu şekilde verilen bir ifade ileride 
suçalanan kişi aleyhine delil olarak kullanılabilir. Aksi şekildeki ifade 
suçlanan kişi aleyhine delil olarak kullanılamayacağı gibi soruşturma 
memuru tarafından Yüksek Onur Kuruluna bilgi olarak da verilemez.  

 

Soruşturma memuru soruşturma ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Yüksek 

 

Onur Kuruluna ve Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu 
soruşturulan konunun Yüksek Onur Kurulu tarafından görüşülmesine 
karar verirse konuyu Yüksek Onur Kuruluna görüşülmek üzere karar alır 
ve sevk eder. Aksi halde konunun kapatılmasına dair karar verir. Böyle 
bir halde Yüksek Onur Kurulu konuyu görüşemez. 

Denetleme Kurulu çalışmaları 

16. Denetleme Kurulu yasanın 16’ıncı maddesinde öngörülen görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak üzere uygun gördüğü zamanve her 
halukarda en az yılda bir kez  denetimlerini yapar. Denetleme Kurulunun 
denetimini yaparken Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sayman ve 
Birlik çalışanları Denetleme Kuruluna Birliğin her türlü defter ve 
kayıtlarını göstermek ve vermekle mükelleftirler. Denetleme Kurulunun 
denetimini uygun ortamda yapabilmesi için Denetleme Kuruluna uygun 
ortam hazırlamak Yönetim Kurulunun görevidir.  

 

Denetleme Kurulu üyeleri denetlenen konularda görüş birliğinde 
olmamaları halinde ayrı ayrı rapor yazma yetkisine haizdirler. 

 

 Denetleme Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret 
almazlar. 

Yetki Kurulu çalışmaları 

17. Yetki Kurulu yasanın 18’inci maddesinde öngörülen görevleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak üzere toplanır. Toplantı çağrısını yapma ve gündemi 
belirlemek Genel Başkan veya yokluğunda Genel Sekreterin görevidir.   

 

Yetki Kurulunda görüşülmesi talep olunan konu ilgili odanın Yönetim 
Kurulu tarafından Genel Başkana yazılı olarak bildirilmesi halinde Genel 
Başkan en geç 15 gün içerisinde Yetki Kurulunu konuyu görüşmek üzere 
çağırmakla mükelleftir. 

 

Yetki Kurulu görüşülecek konuya göre ilgili odanın ve/veya odaların 
üyeleri ile toplanır.   

İhtisas Kurulu oluşumu ve çalışma usulü. 

18. Yönetim Kurulu uygun gördüğü zamanlarda uzmanlık gerektiren 
konularda geçici veya süreli veya süresiz ihtisas kurulları oluşturabilir.  

 

 İhtisas Kurulları Genel Başkan veya Genel Sekreterin çağrısı ve 
Başkanlığında ilk toplantısını yaparak kendi aralarından bir Başkan ve bir 
Sekreter seçer.Kurul toplantıları kurul Başkanının çağrısı ile yapılır ve 
Sekreter tarafından toplantıda toplantı tutanağı tutulur. 

 

Kurul harcamaları Birlik Yönetim Kurulunca karşılanır.  Kurulun  hizmet 
satın alması gerekirse bu konudaki istek Birlik Yönetim Kuruluna 
bildirilir  ve Birlik Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konur. 

 

Kurul üyelerinin ücret alıp almayacağı Birlik Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. 

 

Hazırlanan Raporlar Birlik Yönetim Kuruluna İhtisas Kurulu Başkanı veya 


görevlendireceği bir üye tarafından sunulur ve gerekli olması halinde üyelerin 

ve kamu oyunun bilgisine Yönetim Kurulu kararı ile  getirilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR 

 

Taşınır mallar 19. Birliğe ait demirbaş için Genel Sayman tarafından aşağıdaki esas ve 
usule uygun envanter hazırlanır. Her mal ile ilgili satın alındığı veya satın 
alındığı tarih bilinmiyorsa sahip olunduğu tarih, her mala seri numarası, 
malın hangi binada bulunduğuna dair açıklayıcı bilgi envanter defterine 
yazılacaktır. Mala verilen seri numarası aynen malın üzerine de 
silinemeyecek şekilde yazılacaktır.  

 

Envantere kayıtlı herhangi bir malın kayıttan düşmesi Yönetim Kurulu 
kararı ile olur. Kararda malın envanterden düşme sebebi ile ilgili 
açıklayıcı bilgi verilmelidir. 

Taşınmaz mallar 

20. Taşınmaz mallar koçanlı mallar, tahsis yolu ile tasarruf edilen mallar, 
kullanıma verilen taşınmaz mallar ve uzun süreli kira yolu ile kiralanan 
mallar şeklinde sınıflandırılır. Birliğin taşınmaz malları ile ilgili Genel 
Sayman tarafından envanter tutulur. Malın tasarruf şeklinin hangi statüde 
olduğu envanter defterinde belirtilir.  

 

Birliğe ait taşınmaz malların elden çıkarılması veya yükümlülük altına 
konması Genel Kurul kararı ile olur. Keza Birlik adına taşınmaz mal 
alınması genel Kurul kararı ile olur.  

 

Birliğe ait taşınmaz malın idaresi, tamamen veya kısmen kiralanması 
Yönetim Kurulunun yetkisindedir. 

 

 

Birlik Lokali 21. Lokalin yönetimi Birlik Yönetim Kuruluna attir. 
 Lokale, Birlik üyeleri ve eşleri devam edebilir ve devamlı olmamak 
koşulu ile arkadaşlarını getirebilirler. Üyelerden lokale devam için ayrıca 
bir aidat alınmaz. 

 

Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile Birlik üyeleri ve aileleri lokalde, 
Yönetim Kurulunun öngöreceği şartlarda kokteyl parti, çay partisi, 
doğum günü partisi, nişan veya düğün merasimi düzenleyebilirler. 

 

Birlik Yönetim Kurulu kararıyle lokalden uygun amaçlar için (konferans, 
seminer, sergi ve benzeri gibi) başka kurum veya kuruluşlar veya şahıslar 
ücret karşılığında ve özel durumlarda da ücretsiz olarak yararlanabilirler. 

Paranın kullanımı 

22. Birliğin tüm parası Yönetim Kurulunun takdirine göre KKTC’de faaliyet 
gösteren Banka veya Bankalarda muhafaza edilir. Yekün paranın faiz 
getirisi olmasına özen gösterilir.  
Tüm ödemeler çekle yapılacaktır. Çekler Genel Sayman’ın imzası 

 

yanında Genel Başkan veya Genel Sekreterin imzası ile yani çift imza ile 
keşide edilmelidir.. 

Defterlerin tutulması ve saklanması 

23. Birliğin gelir gider defterleri ile envanter defterleri dışındaki tüm 
defterler Genel Sekreterin kontrol ve muhafazasında olur. Gelir gider 
defterleri ile envanter defterleri Birliğin Genel Saymanının kontrol ve 
muhafazasında olur. 

 

Üye kayıt defteri her sayfası numaralnmış şekilde üyelerle ilgili bilgileri 
içeren defterdir. Bu deftere üyelerle ilgili hangi bilgilerin yazılacağı ve ne 
şekilde tutulacağı yönetim kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. Deftere 
işlenecek bilgiler Genel Sekreter tarafından yazılacaktır. 

 

Genel Kurul toplantı ve karar defteri genel kurul toplantı tutanaklarının 
ve olağan ve olağanüstü genel kurul kararlarının işlendiği defterdir. Bu 
defter her sayfası numaralanmış şekilde genel kurul toplantısı esnasında 
Divan Başkanlığı tarafından işlenecek ve Divan Başkanı ve yazmanlar 
tarafından imzalanacaktır. Her karar tarih ve sıra numarası ile 
sayılandırılacaktır.  

 

Yönetim Kurulu Toplantı ve karar defteri yönetim kurulu toplantılarında 
alınan kararların yazılacağı defterdir. Her toplantıda alınan kararlar sıra 
numarası ve alındığı yılın sayısı ile numaralandırılacaktır. Defter Genel 
Sekreter tarafından toplantı esnasında işlenecek ve her toplantının 
sonunda toplantıya katılan üyeler tarafından imza edilecektir.  

 

Yüksek Onur Kurulu Toplantı ve Karar defteri Yüksek Onur Kurulu 
toplantılarında alınan kararların yazılacağı defterdir. Bu defter her sayfası 
numaralanmış şekilde Yüksek Onur Kurulu toplantısı esnasında Yüksek 
Onur Kurulu sekreteri tarafından işlenecek ve toplantıya katılan tüm 
kurul üyeleri tarafından imzalanacaktır.  

 

Gelir Gider defteri Birlik Genel Saymanı tarafından KKTC’de geçerli 
muhasebe kayıt sistemine göre tutulan defterdir. 

 

Gelen evrak ve Giden evrakların her biri için ayrı ayrı her sayfası 
numaralanmış birer defter tutulur. Bu defterlerin şekil ve içereceği 
bilgiler Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. Defterin işlenmesi 
Genel Sekreterin sorumluluğundadır. 

Bilirkişilerin atanması, görev yetki ve sorumlulukları görevlerine son verilmesi. 

24. Bilirkişiler, Birliğe ait odaların faal veya uygulamacı üyeleri arasından en 
az 5 yıllık mesleki deneyime sahip kişiler arasından seçilir. 

 

Herhangi bir konu hakkında bilirkişi tayin edilecek kişi veya kişilerin 
konuya taraf kişiler ile bağı olmamasına ve tarafsızlığı hakkında tarafları 
rahatsız etmeyecek kişiler arasından seçilmesine özen gösterilecek.  

 

Bilirkişiler, konuyu inceler ve raporlarını hazırlarken, bilim ve tekniğin 
gereklerine göre hareket etmek, yürürlükteki mevzuatı dikkate almak,, 
meslektaşları ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim 
kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler mesleki davranış ve mesleki etik 

 

ilkelerine uymak zorundadırlar. 

 

Birlik, Bilirkişilerin eğitimi ile ilgili gerekli kursları ve seminerleri 
düzenlemek veya düzenletmek için gerekli tedbirleri alacaktır. Birlik 
düzenlenecek olan kurs ve seminerlere katılan üyelere belge verecektir. 
Bilirkişi tayininde kurs ve seminerleri takip eden üyeler duruma göre 
tercihte öncelik kazanacaklardır. 

 

Bilirkişilik görevini tarafsızlık ve bilim ve tekniğin gereklerine göre 
yapamıyacağı veya savsaklayacağına veya mevzuatı dikkate almadan 
hareket ettiğine Birlik Yönetim Kurulunca inanılan Bilirkişi ve/veya 
Bilirkişilerin görev almış dahi olsa görevine yönetim Kurulu kararına göre 
son verilir. 

 

Bilirkişiler kendilerine aktarılan konu hakkında yaptıkları çalışmalar veya 
hazırladıkları raporları bağlı bulundukları Oda veya odalar aracılığı ile 
Birliğe gönderirler. Bilirkişiler yaptıkları çalışmalar veya hazırladıkları 
raporlar hakkında başka üçüncü herhangi bir kişiye bilgi veremezler, 
tartışma veya görüşme yapamazlar. 

 

Bilirkişilerin alacakları ücretler Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir. 
Bilirkişilik için alınan ücretin % 15’i Birliğe, %10’u bilirkişinin bağlı 
olduğu odaya, geri kalan ise bilirkişiye kalır.  
Personel istihdamı  

25. Birlik, faaliyetlerinde başgösteren ihtiyaçlarına göre Yönetim Kurulu 
kararı ile devamlı veya geçici süreli personel istihdam edebilir veya 
uygun gördüğü herhangi bir konuda uzman kişiden belirli bir konu ile 
ilgili hızmet satın alabilir.Bu kişiler Birlik Yönetim Kurulu üyesi 
olmayacaktır. 

 

Birlik ihtiyacı olan konuda istihdam edeceği personel ile ilgili KKTC’de 
yayınlanan günlük 2 gazetede münhal ilan eder. Yapılacak müracaatları 
değerlendirir ve uygun görmesi halinde yazılı sınava ve/veya sözlü 
mülakata tabi tutarak kararlarını gerekçeli olarak verir.  

 

Atanacak personel ile ilgili atama kararı, ödenekleri, çalışma koşulları, 
işten durdurulması Birlik Yönetim Kurulu kararı ve yürürlükteki yasalara 
göre yapılır. 

 

 

Odaların kurulması ve kapatılmasında Birlik Yönetim Kurulunun yetkileri 

26. 21/2005 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan tüm 
Odalar Birliğin üyesidir.  

 

Yeni kurulacak odalar en az faal veya uygulamacı üye statüsünde yirmi 
kişinin imzaladığı bir dilekçe ve kurulmasını istedikleri Odanın adı ve 
oda Çalışma Esasları taslağı ile Birlik Yönetim Kuruluna müracaat 
ederler.  

 

Birlik Yönetim Kurulu, kurulması için müracaat edilen odanın faaliyet ve 
çalışma esaslarının mevcut odaların faaliyet ve çalışma esaslarının 
dışında olması halinde ve kurucu üyelerin kurulacak olan odanın çalışma 

 

esaslarına uygun eğitim ve lisans diplomasına sahip olduklarına kanaat 
getirmesi halinde uygun gördüğü şartlarla odanın kuruluşunu onaylar.  

 

Birlik Yönetim Kurulu yeni odanın kuruluşunu onaylamasını müteakip 
21 gün içerisinde Genel Kurul gündemini oluşturarak yeni odanın 
üyelerini ilk Genel Kurullarını yapmak üzere toplantıya çağırır. Divanın 
oluşmasından sonra , ilgili odanın kuruluş sürecindeki Birlik Yönetim 
kurulunun görevi sona erer.  

 

Odalar üye sayılarını Birlik Yönetim Kurulu nezdinde güncel tutmak 
için üye kayıtları ile ilgili bilgiler her ay Birlik Genel Sekreterliğine 
bildirirler. Birlik Yönetim Kurulu uygun gördüğü zamanlarda doğrudan 
doğruya Oda üyeleri hakkında araştırma yapmak ve bilgi almak yetkisine 
sahiptir.  

 

Oda üye sayısı oda kurmak için gerekli üye sayısısının altına düştüğü 
tespit edilen ve/veya organlarını oluşturup görev yapamayacak duruma 
düşen oda veya odalar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilerek aktif hale gelmesi için önlemler alır. Alınan bu 
önlemlerin sonuç vermemesi halinde, sözkonusu oda veya odaların 
üyelerinin,en yakın odaya üye olmaları sağlanır ve Birlik Yönetim 
Kurulu kararı ile oda veya odalar kapatılır ve eğer varsa taşınır taşınmaz 
mal varlığı katınılan odaya aktarılır. 

İç işleyiş ile ilgili diğer konular 

27. Birliğin ve iç organların işleyişi ile ilgili Yönetim Kurulu uygun gördüğü 
konularda gerekli düzenlemeleri yapar ve genelge halinde yayınlar. 
Düzenlemeler önemine göre Genel Kurul onayına sunulur. 

Oda yıllık aidat miktarı ve giriş ücreti. 

28. Odalara üye olarak kayıt edilecek kişiler aylık asgari ücretin %10’u kadar 
ücret öderler. 
Faal üyeler ve Uygulamacı üyeler yıllık aidat olarak aylık asgari ücretin 
%10’u oranında ve geçici üyeler yıllık aidat olarak aylık asgari ücretin 
%20’si oranında aidat ödemekle mükelleftirler. “Yıllık aidat” bir takvim 
yılı için ödenmesi gereken aidatı ifade eder. 
Odaların Birliğe ödeyeceği aidatlar her ay sonu itibarı ile hesaplanıp 15 
gün içerisinde Birlik Genel Saymanına ödenir.   

 

Yürürlüğe Giriş 29. Birlik Olağanüstü Genel Kurulunun 11 Şubat 2006 tarihli toplantısında 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
  
 

ÜYE GİRİŞİ