Kurumsal Kimlik Yönetmeliği

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Yerbilim Mühendisleri Odası

Kurumsal Kimlik Yönetmeliği

Yerbilim Mühendisleri Odası Genel Kurulu 30 Ekim 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda onaylanan Oda Çalışma Esasları Tüzüğünün 22. maddesinin d fıkrasında bulunan yetkiye dayanarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

 
Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Kurumsal Kimlik Yönetmeliği olarak isimlendirilir
   

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar


Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Hâkim Renkler”, Bu yönetmeliğe bağlı EK-1’de bulunan kullanım kılavuzunda yer alan kurumsal renkleri ve boya kodlarını anlatır.
“Kullanım Kılavuzu”, Bu yönetmeliğe bağlı EK-1’de bulunan, oda logosunun doğru ve yanlış kullanımları ile renk kodlarını ve yazı fontlarını gösteren kılavuzu anlatır.
“Kurumsal Kimlik Elemanları”, Bu yönetmeliğe bağlı EK-2’de bulunan dosya, zarf, başlıklı kâğıt ve benzeri kurumsal kimlik elemanlarını anlatır.
“Numaralandırma”, Odanın kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere göndereceği resmi yazılarında kullanacağı numaralandırma sistemini anlatır.
“Oda Logosu”, Bu yönetmeliğe bağlı EK-1’de bulunan kullanım kılavuzunda yer alan yer küre figürlü logoyu anlatır.
“Yazı fontları”, Bu yönetmeliğe bağlı EK-1’de bulunan kullanım kılavuzundaki yazı fontlarını anlatır.

Amaç


3. Bu Yönetmelik, Yerbilim Mühendisleri Odasının yapacağı etkinliklerin, hazırlayacağı raporların, oda adına gönderilecek yazıların ve internet sitesi gibi sosyal medya araçlarının bir bütünlük içerisinde sunulması ve bu yolla odanın toplum içerisindeki bilinirliğinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam 4. Bu Yönetmelik, Yerbilim Mühendisleri Odasının yapacağı etkinliklerde, hazırlayacağı raporlarda, oda adına gönderilecek yazılarda ve internet sitesi gibi sosyal medya araçlarında kullanılacak logo, kurumsal kimlik elemanları, yazı tipleri ve benzeri standartları kapsamaktadır.


İKİNCİ KISIM
Oda Logosunun Kullanımı ve Hâkim Renkler
Oda Logosunun Kullanımı 5. Oda logosu, bu yönetmeliğe ekli EK-1’de bulunan kullanım kılavuzundaki kurallara uygun olarak ve KTMMOB logosu ile birlikte kullanılır.
(1) İstisnai durumlar dışında KTMMOB logosu solda, oda logosu sağda yer alır.
(2) Oda logosunun başka kurum ve kuruluşların logoları ile birlikte kullanılmasını gerektirecek durumlarda logoların eşit boyutlarda olmasına özen gösterilir.
Hakim Renklerin Kullanımı 6. Oda, yapacağı etkinliklerde, hazırlayacağı raporlarda, internet sitesi ve benzeri sosyal medya araçlarının kullanımında oda logosu ile birlikte odanın hâkim renklerini kullanmaya özen gösterir.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazıların Numaralandırılması

Yazıların Numaralandırılması 7. Oda, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere göndereceği yazılarda arşiv sisteminin kurulması ve gelecek yönetimlerin aradığı bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla sabit bir numaralandırma sistemi kullanır. Bu amaçla;
(1) On haneden oluşan bir numaralandırma sistemi takip edilir.
(2) On haneli numaralandırma sisteminin ilk dört hanesi oda isminde bulunan “YBMO” harflerinden oluşur.
(3) İlk dört haneden sonra / işareti kullanılarak iki haneli yazı sıra numarası verilir.
(4) İki haneli yazı sıra numarasından sonra / işareti kullanılarak yazının gönderildiği yıl, dört haneli olarak yazılır.
Konu 8. Yazının numaralandırılması sonrasında yazının içeriğine uygun bir konu satırı bulunmalıdır.
Başlıklı kâğıdın kullanımı 9. Tüm resmi yazılar EK-2’de bulunan başlıklı kâğıt içerisine yerleştirilerek gönderilir.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Yürütme Yetkisi 10. Bu Yönetmelik, Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
11. Bu Yönetmelik, 5 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Oda Olağan Genel Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girer.

 

ÜYE GİRİŞİ